V. Phiếu thu

Trên trang quản trị Abaha.vn, admin truy cập vào Module "Thành viên" -> Mục "Phiếu thu"

1. Danh sách phiếu thu:

Phần danh sách phiếu thu dùng để quản lý các phiếu đóng quỹ của các thành viên trong hội nhóm

 • Tìm kiếm theo ID, Tiêu đề hoá đơn

 • Tìm kiếm theo thành viên, đối tác

 • Bộ lọc theo Đợt thu, Trạng thái, Hạn thanh toán

 • Hành động thêm như xuất Excel, nhắc nợ, sửa,...

Danh sách sẽ gồm:

 • ID của phiếu thu

 • Tiêu đề phiếu thu

 • Trị giá của phiếu thu

 • Thành viên

 • Trạng thái thanh toán của phiếu thu

 • Đợt thu

 • Hạn thanh toán phiếu thu

 • Ngày thanh toán

 • Ngày tạo

 • Hành động: Xem nội dung, Cập nhật, ...

Thêm mới phiếu thu sẽ có các thông tin như

 • Mã hoá đơn, tiêu đề, hạn thanh toán, đợt hoá đơn, trạng thái, giá tiền, đã thanh toán

 • Ap dụng cho : Sẽ có 3 lựa chọn là Nhóm thành viên, Phân hạng thành viên, thành viên. Admin sẽ chọn 1 trong 3 và chọn "Tìm kiếm" ở bên dưới. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn chọn danh sách theo loại mà admin chọn và admin tích chọn để thêm vào danh sách

 • Các khoản mục: Phần này Admin sẽ liệt kế ra các khoản mà thành viên trong hội nhóm sẽ cần đóng trong phiếu thu này

2. Danh sách đợt thu

Danh sách đợt thu dùng để quản lý các phiếu thu theo từng đợt thu mà Admin tạo ra. Danh sách gồm có

 • Id của đợt thu

 • Tên đợt thu

 • Tổng tiền của các phiếu thu trong đợt

 • Danh sách phiếu thu : Sẽ hiển thị số phiếu đã đóng/ Tổng số phiếu. Nhấn vào để xem chi tiết

 • Ngày tạo

 • Hành động : Chỉnh sửa và xoá

Thêm mới đợt thu sẽ có thông tin như Tên đợt thu và nội dung mô tả đợt thu

Chi tiết đợt thu sẽ hiển thị thông tin của đợt thu và danh sách các phiếu thu thuộc đợt thu này

Last updated