Tổng lượt mua sản phẩm

Tại module Thống kê -> Vào menu Tổng lượt mua sản phẩm, chọn nội dung lọc theo các trường cần thống kê ( sản phẩm, danh mục, tình trạng đơn hàng) , chọn thời gian thống kê

Khi đã nhập các trường thông tin cần lọc bấm chọn Thống kê màn hình sẽ hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm:

  • Tên sản phẩm

  • Danh mục sản phẩm

  • Số lượng mua

  • Số lượng mua

Xem báo cáo ngay tại Web Admin của Abaha hoặc xuất Excel thống kê Tổng lượt mua sản phẩm sử dụng gửi cho các bên liên quan theo dõi.

Last updated