Tạo gói dịch vụ

Người được tạo gói dịch vụ: quản trị viên của cửa hàng

Tạo gói dịch vụ với các trường thông tin bao gồm:

 • Tên dịch vụ

 • Giá niêm yết: Giá niêm yết của gói như của sản phẩm

 • Giá bán: Giá bán của gói như giá bán của sản phẩm

 • Hoa hồng giới thiệu mặc định: Hoa hồng giới thiệu cho CTV khi họ giới thiệu ra người khác mua các gói dịch vụ này.

- Hoa hồng mặc định áp dụng chung cho tất cả các cấp CTV. Trường hợp admin có cài đặt hoa hồng riêng cho từng cấp CTV trong cấu hình gói dịch vụ thì hệ thống sẽ ưu tiên lấy giá trị hoa hồng riêng.

- Đây là thông tin bắt buộc nhập, nếu không có hoa hồng giới thiệu mặc định, hãy nhập số 0.

 • Số ngày cảnh báo hết hạn: Số ngày hệ thống sẽ gửi thông báo đến user khi gói sắp hết hạn

 • Loại dịch vụ: Loại hình gói dịch vụ Có thời hạn hoặc mãi mãi

 • Chọn thời hạn: Chỉ hiển thị khi chọn loại CÓ THỜI HẠN, chọn thời hạn khi người dùng mua gói

 • Mô tả: Mô tả cho gói dịch vụ

 • Ảnh đại diện: Ảnh đại diện gói dịch vụ

 • Đối tượng liên kết: Đối tượng được liên kết với gói dịch vụ, sau khi người dùng mua gói sẽ cập nhật đối tượng liên kết cho người dùng đó.

 • Chỉ số liên kết: Chỉ số liên kết với gói dịch vụ, sau khi người dùng mua gói chỉ số liên kết của người dùng sẽ được cập nhật giá trị được gán tương ứng

 • Đối tượng mở rộng: Đối tượng mở rộng được gán với gói dịch vụ

Last updated