Quản lý sản phẩm

Mục này hỗ trợ quản trị viên có thể quản lý danh sách sản phẩm của cửa hàng, hỗ trợ các tính năng:

  • Thêm mới sản phẩm ( lưu ý cần tạo mới DANH MỤC trước khi thêm sản phẩm mới )

  • Sửa lại thông tin của sản phẩm

  • Xóa sản phẩm.

Tại MODULES SẢN PHẨM chọn menu Quản lý sản phẩm

1. TẠO MỚI SẢN PHẨM

Bước 3: Thêm thuộc tính cho sản phẩm ( nếu sản phẩm có thuộc tính)

Lưu ý: Đối với thêm thuộc tính cho một hay một số sản phẩm sẽ dựa vào thuộc tính

Ví dụ: Khối lượng, màu sắc, combo…

Mỗi một thuộc tính được sinh ra sẽ tạo ra một sản phẩm

Tại App sẽ hiển thị thông tin hình ảnh sản phẩm có thuộc tính như sau:

Last updated