Comment on page

Nhóm sản phẩm

Mục này hỗ trợ admin có thể tạo các nhóm sản phẩm trên trang chủ app và web để thu hút khách hàng mua hàng
Ví dụ:
  • Nhóm sản phẩm bán chạy
  • Nhóm sản phẩm Flash sale
  • Nhóm sản phẩm mới về,...
1. Tạo mới nhóm sản phẩm
Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIg9Dup8kumyeyVBOy%2F-MYIgFxz3PXk5wZJNyRc%2F0.png?generation=1618459300546705&alt=media
Hệ thống mở ra Form hỗ trợ user có thể thực hiện Thêm nhóm sản phẩm cho cửa hàng. Nhập thông tin cho các trường, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIg9Dup8kumyeyVBOy%2F-MYIgFy-dM5ayVwT9AsM%2F1.png?generation=1618459300545252&alt=media
để hoàn tất việc thêm mới nhóm sản phẩm
Bước 2: Điền thông tin nội dung nhóm sản phẩm -> bấm Tạo nhóm sản phẩm mới
Đối với nhóm sản phẩm thông thường ( ví dụ nhóm sản phẩm bán chạy hoặc nhóm sản phẩm mới về) thì chọn chế độ hiển thị là Mặc định
Đối với nhóm sản phẩm FLASH SALE thì chọn chế độ hiển thị là FLASH SALE
Bước 3: Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm
Chọn nhóm sản phẩm để thêm mới sản phẩm trong nhóm đó
Chọn sản phẩm cần thêm vào nhóm
Đối với nhóm sản phẩm Flash sale có thể vào phần:" Chỉnh sửa Flash sale" để cập nhật các thông tin nội dung chương trình sale
Chọn sản phẩm cần sửa nội dung
Điền thông tin sản phẩm cần sửa theo chương trình Flash sale

2. Sửa nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIg9Dup8kumyeyVBOy%2F-MYIgFy1cRHk5otQK-fu%2F3.png?generation=1618459300544193&alt=media
của Nhóm sản phẩm bất kỳ muốn sửa
Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Nhóm sản phẩm, thực hiện điều chỉnh lại thông tin đã tạo trước đó, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIg9Dup8kumyeyVBOy%2F-MYIgFy30xqfdeGQNx_e%2F5.png?generation=1618459300543992&alt=media
để hoàn tất việc sửa.

3. Xóa nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm, chọn Tên nhóm bất kỳ muốn thực hiện Xóa, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIg9Dup8kumyeyVBOy%2F-MYIgFy5TkGz_Tkywts2%2F7.png?generation=1618459300555879&alt=media
để thực hiện xóa Nhóm sản phẩm
Bước 2: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIg9Dup8kumyeyVBOy%2F-MYIgFy7NeTD3j8KiFLJ%2F9.png?generation=1618459300544888&alt=media
để xác nhận thao tác Xóa danh mục ra khỏi danh sách danh mục của Store
Last modified 1yr ago