Lọc sản phẩm
Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM
Bước 2: Vào menu Quản lý sản phẩm -> Lọc sản phẩm
1. Lọc sản phẩm theo giá tiền:
Giao diện hiển thị trên app:
2. Tạo nhóm lọc sản phẩm mới ( ví dụ lọc theo nhãn hàng)
Bước 1: Tạo nhóm lọc mới
  • Nhập tên nhóm lọc
  • Nhập nội dung lọc
Bước 2: Vào modules Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Thêm nhóm lọc cho sản phẩm
Bước 3: Chọn danh sách các sản phẩm và gán nhóm lọc cho sản phẩm
Giao diện sau khi tạo nhóm lọc trên app:
Last modified 3mo ago
Copy link