Comment on page

Tồn kho

Modules Tồn kho cho phép Admin quản lý tồn kho sản phẩm tại cửa hàng.
1.KIỂM TRA TỒN KHO SẢN PHẨM
Bước 1: Ở màn hình trang chủ Admin, bạn chọn Modules Sản phẩm -> Tồn kho
Hệ thống mở ra màn hình danh sách quản lý tồn kho của sản phẩm, mặc định hiển thị là ở kho tổng.
Bước 2: Nếu muốn xem danh sách tồn kho sản phẩm ở kho nào, bạn có thể chọn lọc theo kho hàng đó.
2.CẬP NHẬT TỒN KHO
Với sản phẩm không có thuộc tính: bạn nhập số tồn kho tại mục Tồn kho [Nhập tồn kho]. Sau đó, bạn nhập trực tiếp số lượng tồn kho của từng sản phẩm tương ứng.
Với sản phẩm có thuộc tính: bạn chọn sản phẩm -> Cập nhật tồn kho sản phẩm thuộc tính để cập nhật số lượng tồn kho.
Sau khi chọn, hệ thống sẽ mở ra form để bạn thực hiện Cập nhật tồn kho cho sản phẩm thuộc tính.
Sau khi hoàn tất, bạn chọn Cập nhật để lưu lại thông tin trên hệ thống.Trường hợp Cửa hàng có nhiều kho, khi nhập số Tồn kho cho từng kho hàng, vui lòng chọn Kho tương ứng trước khi cập nhật tồn kho sản phẩm.
3.XUẤT EXCEL TỒN KHO SẢN PHẨM
Bước 1: Ở màn hình Quản lý tồn kho sản phẩm -> Xuất excel tồn kho sản phẩm
Bạn có thể tham khảo thêm qua: Hướng dẫn xuất tồn kho sản phẩm ra file excel.
Bước 2: Bạn chọn kho hàng muốn xuất dữ liệu tồn kho
Bước 3: Chọn Xuất excel tồn kho sản phẩm
4.NHẬP EXCEL TỒN KHO SẢN PHẨM
Bước 1: Từ file excel đã xuất tồn kho ở trên, nhập số lượng tồn kho cho sản phẩm vào cột Tồn kho ở file excel.
Bước 2: Sau khi nhập số lượng tồn kho sản phẩm vào file excel, bạn tiến hành tải file excel lên hệ thống quản trị. Bạn chọn kho muốn cập nhật số lượng tồn kho (nếu chọn kho tổng thì xuất excel theo kho tổng - kho tổng là kho mặc định của cửa hàng). Bạn cần lưu ý chọn đúng kho muốn cập nhật tồn kho.
Bước 3: Bạn chọn Tải file excel tồn kho sản phẩm để tiến hành tải file tồn kho. Sau khi tải lên, bạn chọn Nhập excel tồn kho sản phẩm để cập nhập thông tin tồn kho lên hệ thống.
Khi cập nhật file thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo Cập nhật tồn kho sản phẩm thành công.