Hướng dẫn KH thanh toán qua thẻ Visa/ master

Tương tự với mua hàng và thanh toán đơn hàng qua thẻ ATM nội địa.

 • Tại trang chi tiết của giỏ hàng, trường hình thức thanh toán chọn button [Thay đổi] để lựa chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng

 • Tại list danh sách các hình thức thanh toán hiện có trên hệ thống, chọn [Thanh toán qua thẻ Visa/Master].

 • Chọn [Tiếp tục] để thực hiện quy trình thanh toán. Hệ thống back về màn hình thông tin chi tiết giỏ hàng, với thông tin về hình thức thanh toán vừa chọn để thực hiện thanh toán cho đơn hàng

 • Chọn [Thanh toán] để tiến hành quy trình thực hiện thanh toán cho đơn hàng

 • Hệ thống mở ra màn hình Web view, hỗ trợ user nhập thông tin của tài khoản thanh toán

 • Chọn [Tiếp theo] để thực hiện bước tiếp của thao tác. Web view tiếp theo là hỗ trợ user thực hiện Nhập thông tin thẻ

Trong đó:

 • Loại thẻ: chọn Visa

 • Nhập sổ thẻ

 • Tháng - Năm hết hạn của thẻ

 • CVN: nhập 3 số cuối của pass thẻ

 • Chọn [Tiếp theo] để thực hiện bước tiếp của thao tác. Web view tiếp theo là hỗ trợ user kiểm tra lại thông tin đơn hàng và nội dung Giao dịch

 • Chọn [Thanh toán] để xác nhận Thanh Toán cho đơn hàng, Hệ thống mở ra web view tiếp theo hỗ trợ user nhập mã OTP cho giao dịch

 • Nhập mã OTP được gửi về cho SĐT đăng ký của thẻ Visa. Chọn [Xác nhận] để hoàn thành quy trình Thanh toán cho đơn hàng. Trạng thái thanh toán của đơn hàng là [ Đã thanh toán]

Lưu ý:

 • Với những đơn hàng user thực hiện [Hủy thanh toán] tại các màn hình Webview của giao dịch, hệ thống hỗ trợ user có thể thực hiện thanh toán lại cho đơn hàng

 • Truy cập đơn hàng: chọn hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

 • Với những đơn hàng đã đặt, nhưng không chọn hình thức thanh toán là [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa], hệ thống hỗ trợ user thay đổi lại hình thức thanh toán cho đơn hàng

 • Truy cập chi tiết đơn hàng, mục [Hình thức thanh toán] chọn Thay đổi

 • Chọn Hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

Last updated