Sửa thông tin chân trang

Quý khách có thể sửa nội dung Footer (Coppyright..., phát triển bởi...) trên app/ website

Bước 1: Vào Module "Cửa hàng" -> mục "Website" -> mục "Thông tin chân trang"

Bước 2: Admin nhập và chỉnh sửa nội dung chân trang cho:

+ App: tại ô "Nội dung cho App"

+ Web: tại ô "Nội dung cho Web"

-> Sau đó bấm "Lưu" để hoàn tất lưu thông tin chân trang.

Hiển thị phần chân trang trên app:

Hiển thị phần chân trang trên website:

Last updated