Lượt xem sản phẩm

Lượt xem sản phẩm là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của sản phẩm trên các kênh bán hàng trực tuyến. Nó cho bạn biết mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm của bạn.

Chọn module Thống kê -> Chọn Lượt xem sản phẩm

Danh sách thống kê lượt xem sản phẩm trên app, Admin có thể lựa chọn lọc theo trường tìm kiếm hoặc lọc theo danh mục

Số lượt xem là số lần sản phẩm đó hiển thị trên màn hình người dùng hoặc lượt khách hàng truy cập tìm kiếm sản phẩm đó.

Xem báo cáo ngay tại Web Admin của Abaha hoặc xuất Excel thống kê lượt xem sản phẩm gửi cho các bên liên quan theo dõi.

Last updated