Sửa thông tin cửa hàng

Chức năng này hỗ trợ user có thể thực hiện điều chỉnh lại thông tin của cửa hàng bao gồm:

  1. Tên cửa hàng

  2. Địa chỉ

  3. Thông tin cửa hàng

  4. Logo cửa hàng ( logo chỉ áp dụng sửa trên website, đối với app khách hàng phải gửi thông tin cho ABAHA để cập nhật lại trên store)

  5. Banner cửa hàng

  6. Số điện thoại

  7. Email

  8. Áp dụng bảng giá sản phẩm cho cửa hàng

Bước 1: Chọn modules CỬA HÀNG

Bước 2: chọn menu: Sửa thông tin cửa hàng

Bước 2: Tại trang quản trị hệ thống, Thanh menu bên trái Hệ thống click chọn Trang chủ => Sửa thông tin:

Bước 2: Hệ thống mở ra form Hỗ trợ user có thể thực hiện sửa thông tin cửa hàng (điều chỉnh - thay đổi lại dữ liệu đã tạo trước đó)

Số điện thoại và email là thông tin được hiển thị trên website

Ảnh minh họa trên website sau khi chỉnh sửa thông tin cửa hàng thành công:

Last updated