Quản lý chuyên mục
1. THÊM CHUYÊN MỤC MỚI:
Bước 1: Vào MODULES TIN TỨC chọn-> Quản lý chuyên mục -> Thêm chuyên mục mới.
C
Bước 2: Nhập thông tin về tin tức -> Chọn Thêm
`
Hệ thống sẽ hiển thị “Tạo danh mục thành công”
2. SỬA NỘI DUNG CHUYÊN MỤC
Bước 1: Tại Quản lý chuyên mục chọn chỉnh sửa hoặc xóa.
Hoàn tất nội dung cần chỉnh sửa Sửa.
Xác nhận xóa chuyên mục (nếu muốn)
Last modified 2mo ago
Copy link