Quản lý chuyên mục

1. THÊM CHUYÊN MỤC MỚI:
Bước 1: Vào MODULES TIN TỨC chọn-> Quản lý chuyên mục -> Thêm chuyên mục mới.
Bước 2: Nhập thông tin về tin tức -> Chọn Thêm
Hệ thống sẽ hiển thị “Tạo danh mục thành công”
3. Sửa và xoá chuyên mục.
Bạn có thể chỉnh sửa chuyên mục và xoá chuyên mục ở 2 cột bên phải.