Hướng dẫn KH thanh toán qua QR code

Tương tự với mua hàng và thanh toán đơn hàng qua thẻ ATM nội địa.

 • Tại trang chi tiết của giỏ hàng, trường hình thức thanh toán chọn button [Thay đổi] để lựa chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng.

 • Tại list danh sách các hình thức thanh toán hiện có trên hệ thống, chọn [Thanh toán qua QRCode].

 • Chọn [Tiếp tục] để thực hiện quy trình thanh toán. Hệ thống back về màn hình thông tin chi tiết giỏ hàng, với thông tin về hình thức thanh toán vừa chọn để thực hiện thanh toán cho đơn hàng

 • Chọn [Thanh toán] để tiến hành quy trình thực hiện thanh toán cho đơn hàng

 • Hệ thống mở ra màn hình Web view, hỗ trợ user tải ảnh mã QR code về máy để thực hiện quy trình thanh toán

 • Chọn [Lưu ảnh mã QR]

 • Mở app Mobile banking của ngân hàng muốn thực hiện thanh toán

 • Tùy từng Ngân hàng mà cách hiển thị thanh toán QR code sẽ khác nhau. user tìm và chọn Thanh toán QR code

 • Hệ thống Ngân hàng mở ra form hỗ trợ user quyets mã QR code hoặc chọn ảnh mã QR code tải lên từ máy người dùng

 • Hệ thống tự động link ra màn hình thông tin chi tiết thanh toán

 • Chọn [Tiếp tục] để chuyển bước tiếp theo.

 • Màn hình hỗ trợ user kiểm tra lại nội dung giao dịch

 • Chọn [Tiếp tục] để tới bước nhập mã OTP cho giao dịch. Mã OTP được gửi đến SĐT đăng ký tài khoản.

 • Sau khi nhập mã OTP hợp lệ. hệ thống thông báo giao dịch thành công, chuyển ra màn hình chi tiết Giao dịch. Trạng thái giao dịch là “Giao dịch thành công”. Trạng thái thanh toán của đơn hàng cũng tương ứng là “Đã thanh toán”

Lưu ý:

 • Với những đơn hàng user thực hiện [Hủy thanh toán] tại các màn hình Webview của giao dịch, hệ thống hỗ trợ user có thể thực hiện thanh toán lại cho đơn hàng

 • Truy cập đơn hàng: chọn hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

 • Với những đơn hàng đã đặt, nhưng không chọn hình thức thanh toán là [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa], hệ thống hỗ trợ user thay đổi lại hình thức thanh toán cho đơn hàng

 • Truy cập chi tiết đơn hàng, mục [Hình thức thanh toán] chọn Thay đổi

 • Chọn Hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

Last updated