Thông tin hóa đơn điện tử

Tính năng "Thông tin hóa đơn điện tử" giúp admin cập nhật và quản lý được thông tin để xuất hóa đơn điện tử cho user.

I. Web Admin

Khi tạo mới đơn hàng sẽ hiển thi thêm 2 trường thông tin:

  • Email: chỉ lưu thông tin theo đơn hàng để gửi hoá đơn, không lưu vào thông tin của user.

  • Mã số thuế: mã số thuế của user cung cấp.

Nếu user đã có 1 đơn hàng điển thông tin email và mã số thuế thì khi tạo đơn hàng mới sẽ lấy lại thông tin email và mã số thuế của đơn hàng gần nhất đã có.

Ngoài danh sách đơn hàng cũng sẽ hiển thị thêm 2 trường thông tin này

II. App Mobile

  • Khi user đặt đơn hàng -> tại màn thông tin sẽ có thêm 1 mục "Lấy hoá đơn điện tử".

  • User sẽ chọn vào nếu có mong muốn xuất hoá đơn điện tử

  • Khi chọn "Lấy hoá đơn điện tử " màn hình sẽ hiển thị 1 popup để user điền thông tin Email và Mã số thuế để lấy hoá đơn

  • User chọn mục "Thay đổi thông tin nhận hóa đơn" để thay đổi/sửa thông tin đã điền.

  • Nếu user đã từng điền thông tin trước đó, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ đơn hàng gần nhất để điền vào cho user.

Last updated