Đồng bộ Pancake Pos

1. Các danh mục đồng bộ

Abaha sẽ đồng bộ sang Pancake những thông tin sau:

  • Sản phẩm

  • Đơn hàng

  • Khách hàng

Dữ liệu

Abaha -> Pancake

Sản phẩm

Đơn hàng

Khách hàng

Sẽ chỉ đồng bộ 1 chiều từ Abaha sang Pancake.

Đối với đồng bộ danh mục sản phẩm và sản phẩm hệ thống Abaha đồng bộ một chiều với Pancake.

  • Điều kiện để đồng bộ sản phẩm: Bật chức năng đồng bộ sản phẩm

  • Các thông tin sản phẩm được đồng bộ từ Abaha sang Pancake

  • Sản phẩm: Có áp dụng đồng bộ sản phẩm thuộc tính

Lưu ý: Sản phẩm bên pancake khi tạo sẽ cần tạo cả phần thuộc tính (variations) vì sản phẩm khi được tạo sẽ không có thông tin về giá mà cần tạo thêm thuộc tính để set giá cho sản phẩm, các thông tin về ảnh, giá, tồn kho của sản phẩm sẽ nhập ở phần thuộc tính.

Sản phẩm bên Pancake sẽ chỉ có giá bán không có giá niêm yết

2. Hướng dẫn lấy thông tin phục vụ kết nối giữa ABAHA và Pancake

Những thông tin cần lấy tại Pancake gồm:

2.1 Lấy Shop id: là phần id trên Url của trang Pos Pancake

Đăng nhập tài khoản bên Pancake Pos: https://pos.pancake.vn/

2.2 Lấy Api key

Bước 1: Truy cập trang quản trị của Pancake, chọn mục [Cấu hình]

Bước 2: Tại đây, chọn mục {Webhook-API} trong phần [Nâng cao]

Bước 3: Thực hiện Copy API key để nhập vào phần cấu hình kết nối

2.3 Lấy ID kho hàng

Bước 1: Truy cập trang quản trị của Pancake, chọn mục [Cấu hình]

Bước 2: Tại đây, chọn mục {Kho hàng} trong phần [Cửa hàng]

Bước 3: Thực hiện Copy thông tin của Kho mặc định để nhập vào cấu hình kết nối

3. Cấu hình kết nối trên Webadmin của Abaha

Bước 1: Truy cập trang quản trị, chọn chức năng Đồng bộ với [pancake]

Bước 2: Nhập các thông tin để kết nối gồm:

  • Shop id

  • Api key

  • Id kho hàng

Bước 3: Chọn [Lưu] để thực hiện luồng đồng bộ từ Abaha sang Pancake

Last updated