Danh mục

Danh mục sản phẩm, còn được gọi là phân loại sản phẩm, là tổng số dòng sản phẩm mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình

Quản lý danh mục

Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM

Sau đó Vào menu Quản lý sản phẩm -> Danh mục

Tại menu Danh mục sẽ có các tính năng như sau:

1. Tạo mới danh mục

Danh mục này là 1 trường bắt buộc để thực hiện bước Tạo mới sản phẩm, Sản phẩm là tập con của Danh mục

2. Sửa danh mục

3. XÓA DANH MỤC.

Lưu ý: Danh mục chỉ xóa được khi số lượng sản phẩm thuộc danh mục = 0.

4. Ẩn/ Hiện danh mục

Last updated