Comment on page

Danh mục

Danh mục sản phẩm, còn được gọi là phân loại sản phẩm, là tổng số dòng sản phẩm mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình
Quản lý danh mục
Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM
Sau đó Vào menu Quản lý sản phẩm -> Danh mục
Tại menu Danh mục sẽ có các tính năng như sau:

1. Tạo mới danh mục

Bước 1: Tại menu Danh mục chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yKwCtTC58m_IYX%2F1.png?generation=1618459251447922&alt=media
Bước 2: Tại Form Tạo mới, nhập thông tin cho các trường, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yMT_AgnnXCK4tk%2F3.png?generation=1618459251394750&alt=media
để thực hiện việc Tạo mới danh mục
Danh mục này là 1 trường bắt buộc để thực hiện bước Tạo mới sản phẩm, Sản phẩm là tập con của Danh mục

2. Sửa danh mục

Bước 1: Tại màn hình danh sách Danh mục chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yOh5j3GEIR7uMv%2F5.png?generation=1618459251395492&alt=media
của danh mục bất kỳ muốn sửa
https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yPJBMZcOEglWnU%2F6.png?alt=media
Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Danh mục, thực hiện điều chỉnh lại thông tin đã tạo trước đó, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yQ_Vj3xrctGJ0z%2F7.png?generation=1618459251444881&alt=media
để hoàn tất việc sửa danh mục

3. XÓA DANH MỤC.

Bước 1: Tại màn hình danh sách Danh mục, chọn 1 Danh mục bất kỳ muốn thực hiện Xóa, chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3ySnCqWe3waY2sx%2F9.png?generation=1618459251479730&alt=media
để thực hiện xóa danh mục
Bước 2: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yUWgKaqMjTEWnn%2F11.png?generation=1618459251446596&alt=media
để xác nhận thao tác Xóa danh mục ra khỏi danh sách danh mục
Lưu ý: Danh mục chỉ xóa được khi số lượng sản phẩm thuộc danh mục = 0.

4. Ẩn/ Hiện danh mục

Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yWf7U-QC4lWqnk%2F13.png?generation=1618459251465946&alt=media
để thực hiện Ẩn danh mục
Để hiện danh mục chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-MYIf-MSnWv2yiwFRSjt%2F-MYIg3yYkSPsIU5qgrO5%2F15.png?generation=1618459251395788&alt=media