Danh sách đơn giao vận

Tại module Giao vận chọn menu " Danh sách đơn giao vận"
Các thông tin đơn giao vận như sau:
 • ID của đơn hàng
 • Mã đơn hàng trên hệ thống App
 • Trạng thái vận chuyển đơn hàng
 • Thông tin khách hàng
 • Mã đơn hàng trên hệ thống Bảo Kim
 • Mã đơn hàng trên hệ thông Đơn vị Giao vận
 • Thời gian đặt hàng
 • Phí ship của bên giao vận
 • Tổng tiền thu hộ (Ship COD) nếu có
 • Người dùng có thể In đơn giao vận khi ấn vào
  https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2F-MQa7fjZRtFKJkPsrqu5%2F-MYNnnk0nC9mb6Pgo_hY%2F-MYNphYo3SYFRrd-XLmX%2F%C4%90%C6%A1n%202.jpg?alt=media&token=e33622b9-eaa6-4460-bec9-1918f023cc85
  hoặc Hủy đơn khi ấn vào
  https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2F-MQa7fjZRtFKJkPsrqu5%2F-MYNnnk0nC9mb6Pgo_hY%2F-MYNpzItO4lqgXuV-ol2%2F%C4%90%C6%A1n%202.jpg?alt=media&token=a79457a5-b8e0-40ac-9576-d761fc870ea6
Hiện tại người dùng đã có thể tạo đơn giao vận mới trên trang Admin mà không cần Khách hàng đặt đơn.