Danh sách đơn giao vận

Tại module Giao vận -> chọn menu " Danh sách đơn giao vận"

Các thông tin đơn giao vận như sau:

  • ID của đơn hàng

  • Mã đơn hàng trên hệ thống App

  • Trạng thái vận chuyển đơn hàng

  • Thông tin khách hàng

  • Mã đơn hàng trên hệ thông Đơn vị Giao vận

  • Thời gian đặt hàng

  • Phí ship của bên giao vận

  • Tổng tiền thu hộ (Ship COD) nếu có

  • Quản trị cửa hàng có thể In đơn giao vận hoặc Hủy đơn giao vận

Hiện tại Quản trị cửa hàng đã có thể tạo đơn giao vận mới trên trang Admin mà không cần Khách hàng đặt đơn.

Last updated