Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo sản phẩm

Cấu hình

Để sử dụng mô hình hoa hồng nhiều cấp Quản trị viên cần liên hệ với Abaha để được cấu hình.

Bước 1: Quản trị cửa hàng chọn Module Đối tác -> Chọn Cài đặt hoa hồng để cấu hình % hoa hồng các cấp được nhận

Bước 2: Quản trị cửa hàng vào chức năng Danh sách đôi tác thuộc Module Hệ thống để cấp quyền CTV cho người dùng

Các trường hợp có thể xảy ra

Cài đặt hoa hồng để cấu hình % hoa hồng các cấp được nhận

Sản phẩm X trị giá 100.000đ và có mức tổng hoa hồng chia cho các cấp là 30%

F1 - người mua: 50%

F2: 30%

F3: 20%

Cửa hàng sẽ chia hoa hồng cho các cấp theo mức tổng hoa hồng (tổng 50+30+20=100)

1. C và C1 là người mua

C và C1 mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì các mức hoa hồng sẽ chia như sau:

 • C và C1 nhận được 100.000*30%*50% = 15.000đ

 • D nhận được 100.000*30%*30% = 9.000đ

2. B là người mua

B mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì các mức hoa hồng sẽ chia như sau:

 • B nhận được 100.000*30%*50% = 15.000đ

 • C nhận được 100.000*30%*30% = 9.000đ

 • D nhận được 100.000*30%*20% = 6.000đ

3. A là người mua

A mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì các mức hoa hồng sẽ chia như sau:

 • A nhận được 100.000*30%*50% = 15.000đ

 • B nhận được 100.000*30%*30% = 9.000đ

 • C nhận được 100.000*30%*20% = 6.000đ

 • D không nhận được hoa hồng

4. A1 là khách lẻ mua hàng

A1 mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì các mức hoa hồng sẽ chia như sau:

 • B nhận được 100.000*30%*50% = 15.000đ

 • C nhận được 100.000*30%*30% = 9.000đ

 • D nhận được 100.000*30%*20% = 6.000đ

 • A1 không được nhận hoa hồng

5. B1 là người mua hàng

B1 mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì các mức hoa hồng sẽ chia như sau:

 • B1 không được nhận hoa hồng và C1 được coi là người mua

 • C1 nhận được 100.000*30%*50% = 15.000đ

 • D nhận được 100.000*30%*30% = 9.000đ

6. A2 là người mua hàng

A2 mua một sản phẩm X -> Không ai được nhận hoa hồng

7. A3 là người mua

A3 mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì các mức hoa hồng tính cho A3

 • A3 nhận được 100.000*30%*50% = 15.000đ

8. A4 là người mua hàng

A4 mua một sản phẩm X, Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì chỉ A4 nhận được hoa hồng nhận được = 100.000*30%*50% = 15.000đ

9. A5 là người mua hàng

A5 mua một sản phẩm X -> không ai được nhận hoa hồng

10. D là người mua hàng

D mua một sản phẩm X, Quản trị viên Xác nhận hoa hồng thì D1 đươc nhận hoa hồng là:

100.000*30%*50% = 15.000đ

Một số ví dụ cụ thể:

Cài đặt hoa hồng để cấu hình % hoa hồng các cấp được nhận

A, B, C1 là CTV

C2 là khách lẻ

A: 5%, B: 10%, C1: 15%

 • Hoa hồng được set cho từng sản phẩm:

  • CTV (đối tác) được hưởng 10% HH cho sản phẩm X1, giá X1 =200.000đ

  • SP X2 không được cấu hình hoa hồng, giá X2 = 100.000đ

Trường hợp 1: C1 mua đơn hàng (gồm 1 sản phẩm X1 và 1 sản phẩm X2) thì A, B, C1 nhận được hoa hồng như sau

Cụ thể:

C1 có đơn hàng giá trị 300.000đ ở trạng thái Hoàn thành, sau khi Quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì

 • C1 nhận được hoa hồng CTV = Giá bán sản phẩm * % hoa hồng tích điểm của sản phẩn * % hoa hồng đối tác

= 200.000 * 10% * 15% + 100.000 * 0% * 15%= 3.000đ

 • Sản phẩm không cấu hình hoa hồng sẽ bị coi là % hoa hồng tích điểm 0%

 • B nhận được= 200.000*10%*10% = 2.000đ

 • A nhận được 200.000*10%*5% = 1.000đ

Trường hợp 2: Khi B giới thiệu ra C2 - khách lẻ mua hàng, A và B được hưởng hoa hồng, C2 không được hưởng hoa hồng.

Cụ thể như sau:

 • C2 mua sản phẩm X1 với trị giá 200.000đ

 • Sau khi đơn hàng hoàn thành và được Quản trị viên Xác nhận hoa hồng thì B nhận được hoa hồng (B được coi là người mua), C2 không nhận được hoa hồng.

 • B nhận được 200.000*10%*15% = 3.000đ

 • A nhận được 200.000*10%*10% = 2.000đ

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xác nhận hoa hồng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì mới hiển thị trên màn hình đơn hàng đối tác Quản trị cửa hàng chọn vào Xác nhận hoa hồng để CTV nhận được hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem chi tiết hoa hồng từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng có thể xem chi tiết hoa hồng trả cho CTV theo từng đơn hàng bằng cách vào màn hình Đơn hàng đối tác chọn Xem hoa hồng

 • Hoa hồng được nhận do C1 mua hàng

 • Hoa hồng được nhận do C2 mua hàng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng Hủy xác nhận hoa hồng

Dành cho quản trị cửa hàng muốn hủy hoa hồng của một đơn hàng đã được xác nhận

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem Báo cáo hoa hồng

Chức năng hoa hồng đơn hàng giúp quản trị viên quản lý ngày tạo và ngày xét duyệt hoa hồng của từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng chọn Chức năng Hoa hồng để tra cứu hoa hồng với Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo sản phẩm

Chức năng Tổng kết hoa hồng giúp quản trị viên tổng kết được doanh số và tổng hoa hồng được chia cho mỗi CTV

Last updated