Hướng dẫn chấp nhận điều khoản App Store connect

Bước 1: Truy cập vào trang: https://developer.apple.com/account/ sau đó đăng nhập tài khoản mật khẩu appstore

Bước 2: Chọn Agree

Link hướng dẫn: https://docs.google.com/presentation/d/1wAnEGchdZgbWXduB4O8YCSDwt2CLXjKU9orndSOn-WM/edit#slide=id.g1201555b889_1_1202

Last updated