Danh sách khách hàng

Mục này hỗ trợ quản trị hệ thống quản lý được danh sách các khách hàng đã từng mua sản phẩm của Store

Tại MODULES Khách hàng chọn menu danh sách khách hàng

Hệ thống hiển thị danh sách thông tin khách hàng với các trường dữ liệu theo thiết kế. Tại đây hệ thống cung cấp cho quản trị 1 số các chức năng sau :

 • Xem thông tin chi tiết của khách hàng

 • Import excel

 • Export excel

 • Filter

 • Tặng Voucher cho khách hàng

 • Tặng điểm cho khách hàng

 • Rút điểm

 • Xem danh sách giới thiệu

 • Thay đổi người giới thiệu

 • Set thành viên

 • Khóa tài khoản

 • Reset mật khẩu

 • Cấp quyền vào kho hàng

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG

Tại màn hình danh sách khách hàng, click vào ID hoặc tên của khách hàng cụ thể để mở xem thông tin chi tiết của khách hàng

Hệ thống mở ra màn hình thông tin chi tiết của khách hàng vừa được chọn bao gồm các thông tin như:

 • Thông tin khách hàng

 • Thông tin số dư ví

 • Cuộc trò chuyện hỗ trợ

IMPORT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Bước 2: Tại Pop-up hiển thị Form Import thông tin khách hàng, chọn tải File mẫu tại Link có sẵn.

File được tải xuống máy tính người dùng, user mở file và nhập dữ liệu cho các trường thông tin theo đúng định dạng được gợi ý. Lưu lại file vào máy tính cá nhân.

Bước 3: Tại Form Import, chọn Tải File đã lưu trước đó lên để thực hiện, chọn Import

Hệ thống thông báo thao tác thành công, dữ liệu khách hàng vừa thực hiện Import sẽ được hiển thị lên đầu danh sách khách hàng

XUẤT EXCEL

Hệ thống hỗ trợ xuất excel danh sách Tài khoản - Khách hàng xuống máy tính của user. Dữ liệu có định dạng là file Excel

FILTER

Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, nhập thông tin muốn tìm kiếm tại ô Search (thường sẽ là tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại - tài khoản của khách hàng)

Hệ thống trả về dữ liệu phù hợp theo tiêu chí vừa thực hiện tìm kiếm.

TẶNG VOUCHER CHO KHÁCH HÀNG

Bước 2: Hiển thị Form tạo voucher cho khách hàng, với đầy đủ thông tin của khách hàng đang muốn thực hiện tặng Voucher. User chọn Voucher từ list có sẵn để thực hiện Tặng cho khách hàng.

Hỗ trợ quản trị có thể chọn tặng nhiều Voucher cho khách hàng trong cùng 1 lần thao tác

Chọn tặng voucher để hoàn tất việc tặng voucher.

Tặng điểm cho khách hàng.

Tạo mật khẩu trên APP abaha.vn

Bước 1: Tải ứng dụng app abaha.vn chọn cửa hàng của bạn.

Bước 2: Tại màn hình chính chọn Tài khoản Đặt lại mật khẩu.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin:

+ Mật khẩu mới

+ Xác nhận mật khẩu

+ Nhập mã OTP qua cuộc gọi.

Hoàn thành mật khẩu và bước vào phần “ Tích điểm cho khách hàng” trên máy tính.

Bước 2: Hiển thị Form tạo voucher cho khách hàng, với đầy đủ thông tin của khách hàng đang muốn thực hiện tặng Voucher. User chọn Voucher từ list có sẵn để thực hiện Tặng cho khách hàng

Chọn “ Tặng điểm “ để hoàn tất.

Rút điểm

Bước 2: Hiển thị Form Rút điểm cho khách hàng, User nhập số điểm muốn tặng , Từ ví, Nhập mật khẩu và chọn Tặng điểm để hoàn tất thao tác.

Xem danh sách giới thiệu

Hệ thống hiển thị sơ đồ giới thiệu theo các cấp (quan hệ Cha - con).

THAY ĐỔI NGƯỜI GIỚI THIỆU

Bước 2: Tại Form Thay đổi người giới thiệu cho user, nhập tên hoặc số điện thoại người thay thế, tại kết quả trả về chọn Thay thế.

SET THÀNH VIÊN.

Các hạng thành viên khác nhau sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau đến từ Store.

Khóa tài khoản

Bước 2: Tại Pop-up hiển thị câu hỏi, chọn Khóa để xác nhận việc khóa tài khoản của khách hàng được chọn.

Tài khoản sau khi bị khóa sẽ không thể truy cập được vào hệ thống, muốn truy cập được phải được quản trị viên Mở lại:

Reset mật khẩu

Bước 1: Tại màn hình danh sách Tài khoản - Khách hàng, chọn 1 khách hàng bất kỳ muốn thực hiện Reset tài khoản. Cột Actions chọn “Reset mật khẩu”

Bước 2: Tại Pop-up hiển thị câu hỏi, chọn xác nhận việc Reset tài khoản của khách hàng được chọn.

Last updated