Hướng dẫn tạo đơn giao vận

I. Admin tự tạo đơn giao vận

Hiện tại Quản trị cửa hàng đã có thể tạo đơn giao vận mới trên trang Admin mà không cần Khách hàng đặt đơn.

Tạo đơn giao vận

Sử dụng Tạo đơn giao vận, admin của cửa hàng có thể tạo và đẩy đơn hàng của khách hàng trực tiếp vào hệ thống giao vận.

Tại Modules Bán hàng chọn menu Tạo đơn giao vận

  • Sau khi điền thông tin người gửi, người nhận, thông tin đơn hàng, thông tin giao vận và Click vào nút [Lấy thông tin giao vận] thay vì chỉ kết nối tới 1 đơn vị giao vận như trước đây hệ thống sẽ kết nối tới tất cả các đơn vị giao vận mà cửa hàng đã kết nối và hiển thị tất cả các dịch vụ vận chuyển có thể áp dụng cho đơn hàng.

  • Cửa hàng chọn dịch vụ giao vận mình muốn sử dụng và ấn Tạo đơn giao vận, hệ thống sẽ thực hiện đẩy đơn giao vận sang đơn vị giao vận đã được chọn

II. Tạo đơn giao vận từ đơn khách hàng

1. Cách truy cập

Có 2 cách để tạo đơn giao vận

Cách 1: Đối với đơn hàng có trạng thái: Đặt hàng, Duyệt, Đóng gói, Xuất kho, Hoàn thành

Tại màn hình Danh sách đơn hàng, tại đơn hàng cần tạo đơn giao vận click chuột vào dấu ba chấm tại cột Hành động, chọn Tạo đơn giao vận. Mở ra màn hình Tạo đơn giao vận

Cách 2: Áp dụng cho các đơn hàng từ trạng thái Duyệt. Tại màn hình Bán hàng chọn vào đơn hàng

Bước 1: Vào Menu bán hàng và chọn đơn hàng cần tạo giao vận

Bước 2: Chọn nút Tạo đơn giao vận

Bước 3: Tại form tạo đơn giao vận admin có quyền thay đổi thông tin của người gửi (cửa hàng), người nhận, thông tin giao vận và chọn nút Tạo đơn giao vận để tạo đơn.‌

2.Hướng dẫn tạo đơn giao vận

Nếu đơn hàng này không do kho nào xử lý sẽ lấy thông tin của cửa hàng, nếu có kho xử lý sẽ lấy thông tin kho hàng

Nhập đầy đủ thông tin người nhận, người gửi và thông tin đơn hàng và chọn Tạo đơn giao vận.

Xem lại đơn giao vận đã tạo‌

Để hủy đơn giao vận chọn vào xem đơn giao vận -> Hủy đơn -> Nhập lý do hủy đơn -> Xác nhận hủy đơn

III. Tạo và hủy đơn giao vận trên App Admin

Bước 1: Vào trang quản trị app admin chọn biểu tượng Đơn hàng để xem các đơn hàng khách đã đặt

Bước 2: Chọn đơn hàng muốn tạo đơn giao vận

Bước 3: Vào chi tiết đơn hàng và Duyệt đơn

Bước 4: Đơn đã duyệt sẽ hiển thị nút Tạo đơn giao vận, chọn Tạo đơn giao vận để tạo đơn

Bước 5: Nhập thông tin chi tiết trong đơn giao vận và nhấn Tạo đơn

5.1: Nhập thông tin người gửi

5.2: Nhập thông tin người nhận

5.3: Nhập thông tin hàng hóa

Bước 6: Đối với những đơn hàng sau khi đã tạo đơn giao vận sẽ hiển thị đơn vị giao vận -> chọn vào đơn hàng -> chọn Thông tin giao vận để xem chi tiết đơn giao vận đã tạo

Bước 7: Để hủy đơn giao vận chọn nút Hủy đơn giao vận

Có thể chọn hoặc nhập lý do để hủy đơn và Xác nhận

Last updated