Quản lý popup

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Pop-up cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:
  • Thêm mới Popup
  • Sửa Popup
  • Sao chép Popup
  • Ẩn/ hiện Popup
1. Thêm mới Popup
Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống chọn menu Quản lý Popup bấm
Bước 2: Nhập các thông tin Popup bao gồm: hình ảnh, đường dẫn web ( nếu có), đường dẫn app, thời gian chương trình sau đó bấm
Hệ thống hiển thị danh sách Popup đã tạo:
2. Sửa Popup:
Bước 1: Tại menu Quản lý topup chọn chương trình Topup cần sửa bấm chọn
Bước 2: Sửa thông tin Popup sau đó bấm Lưu để hoàn tất.
3. Sao chép Popup:
Tính năng Sao chép Popup cho phép admin sao chép toàn bộ thông tin về nội dung, hình ảnh, thời gian của 1 chương trình Popup đã tạo sẵn trước đó
Bước 1: Admin vào trang Danh sách Popup và bấm
để copy chương trình Popup có sẵn trong danh sách
Bước 1: Vào menu quản lý Popup chọn
Bước 2: Admin có thể chỉnh sửa các thông tin của Popup sau đó bấm Lưu để hoàn tất thao tác sao chép
4. Ẩn/hiện Popup:
Bước 1: Admin vào trang Danh sách Popup và bấm
để Hiện Popup
Bước 2: Admin vào trang Danh sách Popup và bấm
để Ẩn Popup