Quản lý popup

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Pop-up cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Thêm mới Popup

  • Sửa Popup

  • Sao chép Popup

  • Ẩn/ hiện Popup

1. Thêm mới Popup

Bước 2: Nhập các thông tin Popup bao gồm:

+ Hình ảnh

+ Đường dẫn web ( nếu có)

+ Đường dẫn app

+ Thời gian bắt đầu: thời điểm popup bắt đầu hiển thị trên App

+ Thời gian kết thúc: thời điểm popup ngừng hiển thị trên App

Hệ thống hiển thị danh sách Popup đã tạo:

2. Sửa Popup:

Bước 2: Sửa thông tin Popup sau đó bấm Lưu để hoàn tất.

3. Sao chép Popup:

Tính năng Sao chép Popup cho phép admin sao chép toàn bộ thông tin về nội dung, hình ảnh, thời gian của 1 chương trình Popup đã tạo sẵn trước đó

Bước 2: Admin có thể chỉnh sửa các thông tin của Popup sau đó bấm Lưu để hoàn tất thao tác sao chép

4. Ẩn/hiện Popup:

  • Hiển thị popup trên app:

  • Hiển thị popup trên website:

Last updated