Doanh thu cửa hàng

Chức năng báo cáo tổng hợp doanh thu/chi phí các cửa hàng giúp Sàn đối soát và thanh toán cho các Cửa hàng dễ dàng.

Ở trang báo cáo này, quản lý Sàn sẽ theo dõi được doanh thu của từng Cửa hàng để đối soát và thanh toán.

Mặc định trang Báo cáo sẽ hiển thị bảng báo cáo tổng hợp doanh thu/chi phí các cửa hàng trong 7 ngày gần nhất.

A. CÁC THÔNG TIN TRONG BẢNG BÁO CÁO

  1. ID cửa hàng: - Số thứ tự cửa hàng được tạo ra bởi hệ thống.

  2. Tên cửa hàng: - Tên của cửa hàng đang hiển thị trong App Sàn.

  3. Số lượng đơn hàng: - Số đơn hàng của cửa hàng có trong khoảng thời gian đang lọc.

  4. Tổng doanh thu: - Tổng số tiền của khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng đó trong khoảng thời gian đang lọc.

  5. Doanh thu trung bình 1 đơn: - Doanh thu trung bình 1 đơn = Tổng doanh thu/Số lượng đơn hàng.

  6. Tổng chi phí: - Tổng của phí Sàn và phí ship của cửa hàng cho tất cả các đơn hàng trong khoảng thời gian lọc.

  7. Thanh toán cho cửa hàng: - Số tiền mà Sàn cần phải thanh toán cho cửa hàng. - Công thức: Thanh toán cho cửa hàng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

B. CÁCH SỬ DỤNG

  1. Bốn bước để Sàn thanh toán cho Cửa hàng - Bước 1: Vào module Sàn>>Doanh thu cửa hàng

- Bước 2: Lọc theo khoảng thời gian mà Sàn cần đối soát

- Bước 3: Xuất file Excel và gửi đến kế toán để đối soát

- Bước 4: Thanh toán cho Cửa hàng theo số tiền trong cột Thanh toán cho cửa hàng

2. Sàn đối soát với Cửa hàng - Bước 1: Tại ô Tìm kiếm gõ tên cửa hàng cần đối soát

- Bước 2: Thực hiện đối soát thông tin của Cửa hàng đó

Góp ý với Abaha ngay nếu bạn chưa hài lòng về thông tin có được!

Last updated