Comment on page

Số lượng mua theo ngày

Bước 1: Chọn module Thống kê:
Bước 2: Vào menu Số lượng mua theo ngày -> Chọn sản phẩm và thời gian cần thống kê lương mua theo ngày