Comment on page

Báo cáo tổng hợp

Bảng thống kê giúp bạn nắm được tình trạng hoạt động kinh doanh của cửa hàng theo từng ngày.

I. HƯỚNG DẪN TRUY CẬP

Bước 1: Chọn vào module Thống kê tại MODULES
Bước 2: Tại thanh sidebar bên trái chọn Báo cáo tổng hợp để mở ra bảng Thống kê 30 ngày gần nhất

II. HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢNG BÁO CÁO

1. Ngày: - Theo chiều từ trên xuống dưới, thời gian theo ngày sẽ xa dần với ngày hiện tại. Ngày hiện tại là ngày trên cùng. 2. Khách vào App: - Tổng số khách vào App ngày hôm đó. 3. Khách mới: - SĐT được tạo mới trong danh sách khách hàng của cửa hàng. 4. Khách đặt hàng: - User trong danh sách khách hàng của cửa hàng phát sinh giỏ hàng mới ngày hôm đó. 5. Số đơn hàng: - Tổng số đơn hàng được khởi tạo thành công trong cửa hàng ngày hôm đó. 6. Tần suất giao dịch/khách = Số đơn hàng / khách đặt hàng 7. Tổng giá trị: - Là tổng giá trị của các đơn trong số đơn hàng 8. Giá trị TB/đơn = Tổng giá trị / số đơn hàng 9. Tổng số sản phẩm: - Thể hiện tổng số lượng sản phẩm trong các đơn hàng thuộc số đơn hàng 10. Số sp trung bình/đơn = Tổng số sản phẩm / số đơn hàng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRANG

  1. 1.
    Thống kê theo thời gian - Bước 1: Chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê
- Bước 2: Ấn vào Thống kê để hệ thống đưa ra bảng thống kê dựa trên thời gian bạn lọc.
2. Xuất file excel báo cáo tổng hợp theo thời gian - Bước 1: Chọn khoảng thời gian bạn muốn xuất báo cáo. - Ấn vào Báo cáo tổng hợp để hệ thống tải về file excel báo cáo theo thời gian bạn lọc.