Comment on page

Sơ đồ giới thiệu

Quản lý danh sách thành viên trong cây giới thiệu
Tại màn hình trang chủ hệ thống, Admin truy cập Modules Đối tác -> Sơ đồ giới thiệu.
Hệ thống hiển thị màn hình Sơ đồ giới thiệu.
Ở phần tìm kiếm nhập số điện thoại của khách hàng bạn muốn xem
Trong cây hệ thống giới thiệu nhấn dấu + để xem được những người được giới thiệu từ số điện thoại đó hoặc có thể nhấn dấu - để thu gọn lại danh sách đó.
Ngoài ra nhấn vào xem thông tin khách hàng để xem thông tin chi tiết của khách hàng đó