Quản lý popup

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Pop-up cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Tạo mới Pop-up

  • Sửa Pop-up

  • Ẩn Pop-up

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống, Thanh menu bên trái Hệ thống click chọn Trang chủ => Quản lý Pop-up

Hệ thống hiển thị danh sách Pop-up đã được tạo trước đó (nếu có)

Bước 2: Tại màn hình Danh sách Pop-up, User có thể thực hiện Thêm/ Sửa/ Ẩn Pop-up:

Ẩn/ Hiện:

Last updated