Đơn hàng đối tác

Trang đơn hàng đối tác cho phép cửa hàng quản lý danh sách đơn hàng. Các đơn hàng đã hoàn thành và đã xác nhận hoa hồng, các đơn hàng đã hoàn thành và chưa xác nhận hoa hồng, hỗ trợ đối soát hoa hồng

1. Các chức năng chính:

 • Tìm kiếm theo ID, mã đơn hàng và tên khách hàng

 • Lọc theo trạng thái đơn hàng

 • Lọc theo trạng thái xác nhận hoa hồng

 • Lọc theo từng đối tác

 • Lọc theo thời gian đặt hàng

 • Lọc theo ngày xác nhận hoa hồng

 • Xuất excel danh sách đơn hàng đối tác

Các trường thông tin trong bảng bao gồm:

 • ID: ID đơn hàng

 • Mã: Mã đơn hàng

 • Khách hàng: Tên và ID của khách hàng

 • Trạng thái: Trạng thái đơn hàng + trạng thái xác nhận hoa hồng

 • Tel: Số điện thoại khách hàng

 • Đối tác: Tên đối tác giới thiệu ra khách hàng

 • Ngày đặt hàng: Thời gian khách hàng đặt hàng

 • Action: Các thao tác cho phép - Xác nhận hoa hồng: cửa hàng xác nhận hoa hồng ghi nhận cho đối tác - Xem hoa hồng: Xem danh sách các đối tác được ghi nhận hoa hồng cho đơn hàng - Tính lại hoa hồng: Tính lại hoa hồng của đơn hàng

2. Hướng dẫn chức năng:

Bước 1: Admin chọn module ĐỐI TÁC chọn-> Đơn hàng đối tác

Bước 2: Sau khi đơn hàng hoàn thành, admin vào Danh sách đơn hàng đối tác để thao tác xác nhận hoa hồng:

 • Admin ấn Xem hoa hồng để xem danh sách đối tác được nhận hoa hồng và chi tiết hoa hồng chi trả cho đối tác

 • Nút Tính lại hoa hồng được sử dụng trong các trường hợp:

- Thay đổi cấu hình hoa hồng ( áp dụng với mô hình hoa hồng nhiều cấp)

- Hoặc đổi người giới thiệu

 • Nút Xác nhận hoa hồng: Dùng để xác nhận hoa hồng chi trả cho cộng tác viên (đại lý) khi đơn hàng hoàn thành. Khi ấn nút xác nhận, hệ thống sẽ thông báo tới CTV thông tin chi tiết hoa hồng của đơn hàng

Bước 3: Theo dõi báo cáo số liệu đơn hàng: - Tổng số lượng đơn - Tổng số đơn đã xác nhận hoa hồng - Tổng số đơn chưa xác nhận hoa hồng - Tổng doanh thu theo các đơn - Tổng số hoa hồng đã xác nhận - Tổng số hoa hồng chưa xác nhận

Last updated