Cửa hàng cấu hình tự vận chuyển

Mục đích: Admin cấu hình phí vận chuyển cho phương thức "Tự vận chuyển"

Lưu ý: Đối với mô hình có nhiều điểm bán cấu hình phí tự vận chuyển theo từng điểm bán, admin chọn từng điểm bán để thực hiện cấu hình phí vận chuyển cho các quận, thành phố áp dụng cho điểm bán đó

Cấu hình phí tự vận chuyển cho phép admin cài đặt:

 • Phí vận chuyển của từng quận huyện: Người dùng có địa chỉ giao hàng thuộc các quận huyện được cài đặt sẽ áp dụng phí ship tương ứng với quận huyện đó.

 • Giá trị đơn hàng được miễn phí ship: Nếu giá trị đơn hàng >= XXX thì sẽ được tự động áp dụng miễn phí ship. (XXX là giá trị đơn hàng, vd: 1.000.000 đ)

 • Trạng thái:

  • Phục vụ: Cho phép áp dụng phương thức "Tự vận chuyển"

  • Không phục vụ: Không cho phép áp dụng phương thức "Tự vận chuyển"

 • Lọc theo:

  • Trạng thái: Lọc theo trạng thái Phục vụ hoặc Không phục vụ

  • Tỉnh/ thành phố: Lọc theo tỉnh/thành phố

Admin có thể chọn nhiều quận huyện để cấu hình nhanh Phí vận chuyển và Giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển cùng lúc.

Ngoài ra, button Cấu hình nhanh cho phép admin cấu hình nhanh Phí vận chuyển và Giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển cho tất cả các quận trong 1 thành phố.

Thêm nữa, admin cũng có thể cấu hình Phí vận chuyển và Giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển cho nhiều điểm bán cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Import excel.

Last updated