Báo cáo đồ thị

Tại MODULES Thống kê vào menu Báo cáo đồ thị
Chọn thời gian xem thống kê -> Apply