HDSD Menu phụ trên APP (Menu thương hiệu)

I. Cấu hình trên Web Admin

1. Tạo nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm sẽ được nâng cấp thêm các trường : Ảnh logo nhóm, Mô tả của nhóm sản phẩm

2. Quản lý menu

Phần thêm mới menu trên App sẽ thêm vào "Vị trí menu" 1 sự lựa chọn mới "Menu phụ trên App".

Menu phụ sẽ tương tự như menu hiện tại trên App chỉ khác về cách hiển thị

Để tạo menu Thương Hiệu thì phần "Đường dẫn Menu trên App" sẽ chọn dẫn đến nhóm sản phẩm. Và phần Logo hiển thị trên App ở trang chủ sẽ là menu được thêm tại đây

Lưu ý: Menu phụ trên App sẽ không bị ảnh hưởng bới phần "Cài đặt menu"

II. Hiển thị trên APP

1. Giao diện trang chủ

Menu phụ sẽ được đặt bên dưới của menu chính hiện tại trên App. Menu sẽ chỉ hiển thị Logo của menu và không hiển thị tên

2. Giao diện nhóm sản phẩm mới

Giao diện mới của nhóm sản phẩm sẽ có thay đổi:

  • Phần logo và tên sẽ được đặt lên trên cùng ở phần đầu trang

  • Phần banner sẽ được hiển thị ngay bên dưới cùng với phần mô tả. Phần mô tả sẽ hiển thị tối đa 4 dòng và xem thêm

  • Nếu nhóm sản phẩm này có các nhóm con thì cùng sẽ hiển thị ra(tối đa 3 nhóm con được hiển thị)

  • Bên dưới các nhóm con sẽ là phần "Tất cả sản phẩm". Phần này sẽ là phần hiện tại của nhóm sản phẩm trên App

Last updated