Báo cáo tổng hợp

Bảng thống kê giúp bạn nắm được tình trạng hoạt động kinh doanh của cửa hàng theo từng ngày.

I. HƯỚNG DẪN TRUY CẬP

Bước 1: Chọn vào module Thống kê tại MODULES
Bước 2: Tại thanh sidebar bên trái chọn Báo cáo tổng hợp để mở ra bảng Thống kê 30 ngày gần nhất

II. HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢNG BÁO CÁO

1. Ngày: - Theo chiều từ trên xuống dưới, thời gian theo ngày sẽ xa dần với ngày hiện tại. Ngày hiện tại là ngày trên cùng. 2. Lượt truy cập trên App: - Tính theo id thiết bị truy cập vào App trong ngày 3. Khách mới: - SĐT được tạo mới trong danh sách khách hàng của cửa hàng. 4. Khách hoạt động: - Tính theo id của người dùng đăng nhập vào hệ thống trong ngày. 5. Khách đặt hàng: - User trong danh sách khách hàng của cửa hàng phát sinh giỏ hàng mới ngày hôm đó. 6. Số đơn hàng: - Tổng số đơn hàng được khởi tạo thành công trong cửa hàng ngày hôm đó. 7. Tần suất giao dịch/khách = Số đơn hàng / khách đặt hàng 8. Tổng giá trị: - Là tổng giá trị của các đơn trong số đơn hàng 9. Giá trị TB/đơn = Tổng giá trị / số đơn hàng 10. Tổng số sản phẩm: - Thể hiện tổng số lượng sản phẩm trong các đơn hàng thuộc số đơn hàng 11. Số sp trung bình/đơn = Tổng số sản phẩm / số đơn hàng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRANG

  1. 1.
    Thống kê theo thời gian - Bước 1: Chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê
- Bước 2: Ấn vào Thống kê để hệ thống đưa ra bảng thống kê dựa trên thời gian bạn lọc.
2. Xuất file excel báo cáo tổng hợp theo thời gian - Bước 1: Chọn khoảng thời gian bạn muốn xuất báo cáo. - Ấn vào Báo cáo tổng hợp để hệ thống tải về file excel báo cáo theo thời gian bạn lọc.