Mô tả hệ thống Abaha API

Hỗ trợ kết nối giữa hệ thống Abaha và hệ thống của đối tác

1. Nội dung tài liệu:

  • Danh mục sản phẩm

  • Khách hàng

  • Nhóm sản phẩm

  • Thông báo

  • Đơn hàng

  • Sản phẩm

  • Tags

  • Chương trình voucher

  • Voucher

2. Chi tiết tài liệu: tại đây

Last updated