Hướng dẫn lấy App signing key và TeamID - APNs Authentication

Hướng dẫn lấy App signing key certificate firebase cho android

Bước 1:

Bước 2:

 • Chọn đúng tài khoản nhà phát triển chứa app cần lấy key.

Bước 3:

 • Chọn ứng dụng cần lấy key certificate:

Bước 4:

 • Vào phần SetUp -> App integrity

Bước 5:

 • Copy key SHA-1 và SHA-256 ở phần App signing key certificateUpload key certificate.

 • Gửi cho người yêu cầu cung cấp các key này.

Hướng dẫn lấy TeamID và APNs Authentication Key IOS

Bước 1:

Bước 2:

 • Ở phần trên cùng góc phải màn hình, Copy ký tự đằng sau tên nhà phát triển chính là TeamID (đầy đủ 10 ký tự)

 • Gửi cho người yêu cầu.

Bước 3:

 • Vào phần Keys và chọn dấu + để tạo key mới

Bước 4:

 • Nhập phần Keys Name theo kí tự: TENCONGTY APNs key Ví dụ: ABAHA APNs key

 • Chọn Apple Push Notifications Service (APNs).

 • Nhấn Continue.

Bước 5:

 • Nhấn Register để đăng ký key mới

Bước 6:

 • Nhấn Download để tải về key vừa tạo.(file tải về sẽ có đuôi là .p8).

 • File tải về sẽ có dạng

Bước 7:

 • Gửi file vừa tải cho người yêu cầu cung cấp file đó.

Last updated