Giới thiệu về các mô hình CTV do ABAHA cung cấp

Để sử dụng được các mô hình CTV này cần liên hệ với Abaha để được cấu hình

Danh sách các loại mô hình CTV

1.Mô hình CTV Dropship

Bật cấu hình CTV Dropship thì sẽ hiển thị chức năng Giao hộ Người dùng vào app được cấp quyền CTV. Khi mua hàng, người mua sẽ được hưởng Lợi nhuận chính là chênh lệch giá giữa nhà cung cấp và giá mình bán cho khách hàng khác sau khi đã trừ đi chi phí khác

2.Mô hình CTV 1 cấp

 • A giới thiệu B

 • A được duyệt là CTV

 • Hoa hồng được set cho từng sản phẩm

-> Khi B mua hàng thì B sẽ không được nhận hoa hồng, A được nhận hoa hồng

3.Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người đầu cấp

Mô tả

 • Mô hình cho phép nhà phân phối tuyển không giới hạn nhà phân phối tuyến dưới

 • Cây sơ đồ gồm có 1 user đầu cấp, các user cấp dưới lần lượt nhập mã giới thiệu là Số điện thoại cấp trên nó

 • Xác định F0 là User cao nhất của site và thuộc 1 cây sơ đồ giới thiệu.

 • Hoa hồng cho các cấp sẽ là cố định và tính dựa theo giá trị của đơn hàng.

 • Hoa hồng sẽ phân bổ từ user cao nhất đi dần xuống các cấp dưới nó

Ví dụ

A là user cao nhất

B, C1 là cộng tác viên

C2 là khách lẻ

Trường hợp 1: C2 mua hàng thì A, B đều không được hưởng hoa hồng

Trường hợp 2: C1 mua hàng:

 • C1 được hưởng ưu đãi:

  • Hoa hồng của sản phẩm

  • Hoa hồng theo cấp cộng tác viên

 • A và B đều được hưởng hoa hồng theo tỉ lệ % hoa hồng của cửa hàng cấu hình

4.Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo giá trị đơn hàng

A, B, C1 là cộng tác viên

C2 là khách lẻ

Trường hợp 1: C2 mua hàng thì A, B đều không được hưởng hoa hồng

Trường hợp 2: C1 mua hàng:

 • C1 được hưởng ưu đãi

  • Theo hoa hồng của giá trị đơn hàng

  • Theo cấp cộng tác viên

 • A và B đều được hưởng theo tỉ lệ % hoa hồng cửa hàng cấu hình theo các cấp

5.Mô hình CTV nhiều cấp chia hoa hồng từ người cuối cấp và hoa hồng tính theo sản phẩm

A, B, C1 là cộng tác viên

C2 là khách lẻ

Trường hợp 1: C1 mua đơn hàng với 2 sản phẩm

C1 được hưởng hoa hồng theo sản phẩm có cấu hình hoa hồng, sản phẩm không cấu hình hoa hồng thì sẽ không tính.

-> A và B đều được hưởng hoa hồng

Trường hợp 2: C2 là khách lẻ. Đơn hàng do C2 mua được ghi nhận người mua là B

-> Do đó A, B được hưởng hoa hồng (B được coi là người mua); C không được hưởng hoa hồng

So sánh các mô hình CTV (loading)

Last updated