Quản lý lộ trình

Tạo Lộ trình/kịch bản mẫu

Bước 1: Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống, mục Sổ theo dõi chọn [Quản lý lộ trình mẫu]

Hệ thống mở ra form Tạo mới, hỗ trợ Admin thực hiện Tạo mới 1 lộ trình mẫu

Bước 3: Tại form Thêm mới này, nhập dữ liệu cho các trường thông tin, chọn [Lưu] để hoàn tất quá trình Thêm mới lộ trình mẫu

Lộ trình mẫu sau khi được tạo xong, hệ thống lưu tại danh sách Lộ trình mẫu, hỗ trợ Admin có thể thực hiện sửa lại nội dung cho từng Lộ trình

Last updated