Kho hàng/ cửa hàng
Tính năng kho hàng cửa hàng dùng để hiện thị số điểm bán của cửa hàng trên trang chủ app.
Bước 1: Đăng nhập trang quản trị vào modules ĐIỂM BÁN
Bước 2: Vào menu Kho hàng/ cửa hàng chọn -> Thêm mới kho hàng:
Kho hàng/cửa hàng -> Thêm mới
Bước 3: Nhâp thông tin kho hàng/ cửa hàng:
    Thêm thành viên sale: Cần cấp quyền tài khoản là admin hoặc Sale trước khi thêm nhân viên Sale thực hiện xử lý cho kho/cửa hàng
Bước 4: Nhập kinh độ, vĩ độ để xác định vị trí cửa hàng
Cách lấy kinh độ, vĩ độ tại đây
Last modified 2mo ago
Copy link