Điểm bán Offline

Điểm bán Offline dùng để quản lý danh sách các cửa hàng offline hoặc các kho hàng. Doanh nghiệp có thể quản lý tồn kho theo từng điểm bán hay cài đặt bảng giá riêng cho mỗi điểm bán của mình.

Để truy cập chức năng bạn chọn module Chuỗi cửa hàng.

Điểm bán Offline:

Trong bảng danh sách các điểm bán Offline bao gồm các trường thông tin: - Hiển thị: Trạng thái Hiển thị hoặc bị ẩn ở trên App - Tên: Tên điểm bán Offline - Số điện thoại: Hotline của điểm bán - Mã QR: Mã QR điểm bán - Thứ tự: Thứ tự sắp xếp của điểm bán - Nhân viên phụ trách: Nhân viên phụ trách quản lý điểm bán - Nhận đơn: Cho phép điểm bán có chấp nhận xử lý đơn hàng hay không xử lý - Hành động: Sửa thông tin điểm bán

1. Thêm mới điểm bán:

 • Tên điểm bán

 • Số điện thoại điểm bán

 • Trạng thái: Trạng thái hiển thị của điểm bán

 • Nhân viên phụ trách: Chọn nhân viên quản lý điểm bán

 • Chấp nhận đơn hàng: Cho phép điểm bán

 • Loại điểm bán: Điểm bán cố định hoặc Điểm bán di động

 • Bảng giá áp dụng: Bảng giá áp dụng cho điểm bán, mỗi điểm bán có thể áp dụng riêng bảng giá khác nhau

 • Gắn với chi nhánh Kiotviet: Chỉ dành cho những site đã đồng bộ với Kiotviet

2. Cấu hình thông tin giao vận cho điểm bán

Bạn nhập các thông tin để cấu hình xác định vị trí chính xác của điểm bán.

 • Tỉnh/ thành phố: Chọn tỉnh thành phố

 • Quận/Huyện: Chọn quận huyện

 • Phường/xã: Chọn phường xã

 • Địa chỉ: Nhập địa chỉ chi tiết của điểm bán

 • Vĩ độ: Nhập vĩ độ (Xem hưỡng dẫn bên dưới)

 • Kinh độ: Nhập kinh độ (Xem hưỡng dẫn bên dưới)

Hướng dẫn lấy kinh độ, vĩ độ tại đây

 • Chọn ảnh đại diện cho điểm bán:

3. Sửa thông tin điểm bán:

4. Danh sách điểm bán Offline trên App

Màn hình hiển thị Danh sách điểm bán của doanh nghiệp. Cho phép khách hàng chuyển cửa hàng để mua sắm trên ứng dụng. Ngoài ra khách hàng có thể gọi điện đến điểm bán để nghe tư vấn về sản phẩm hay tra cứu đường đến điểm bán qua google map.

Last updated