Đồng bộ kiotviet

A. Các danh mục đồng bộ

Dữ liệuAbahaKiotviet

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Bảng giá sản phẩm

Đơn đặt hàng

Khách hàng và nhóm khách hàng

Chú thích: dấu “✓” thể hiện được đồng bộ.

1. Danh mục: Abaha đang đồng bộ danh mục sản phẩm 2 chiều từ Kiotviet về Abaha

Lưu ý: Danh mục trên Kiotviet không phân biệt cha con nên khi đồng bộ sang Abaha phải tự tạo danh mục cha con nếu muốn.

2. Sản phẩm: Abaha đang đồng bộ sản phẩm 2 chiều từ Kiotviet về Abaha.

Lưu ý: Sản phẩm tạo bên App sẽ có thể đẩy ngược về bên POS tạo thành sản phẩm mới bên POS. Áp dụng trong trường hợp khách hàng đã đăng tải sản phẩm trên App trước rồi mới có nhu cầu dùng tới POS. Khi đó khách hàng đẩy sản phẩm từ App sang POS là được, không cần xóa sản phẩm trên App, tạo mới sản phẩm trên POS nữa.

3. Bảng giá sản phẩm: Abaha đang đồng bộ bảng giá sản phẩm 1 chiều từ Kiotviet về Abaha (Abaha sẽ không đồng bộ thời gian áp dụng bảng giá, chỉ đồng bộ về giá của sản phẩm trong bảng giá).

4. Đơn hàng: Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Kiotviet

5. Nhóm khách hàng và nhóm : Abaha đang đồng bộ khách hàng 2 chiều giữa Abaha và Kiotviet.

Lưu ý quan trọng:

a. Đối với đồng bộ sản phẩm

 • Khi đồng bộ sản phẩm khách hàng lưu ý chỉ sửa sản phẩm bên Kiotviet, sản phẩm nào không bán thì cần chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh, không được xoá sản phẩm ở Kiotviet.

 • Khi thao tác đồng bộ, khách hàng lưu ý: không thêm, sửa sản phẩm ở Web quản trị Abaha.

b. Đối với đồng bộ đơn đặt hàng

 • Đồng bộ đơn đặt hàng và khách hàng liên hệ với Abaha để cài đặt.

 • Khi đồng bộ đơn đặt hàng, cần phải cho phép cửa hàng mở tính năng bán âm ở bên Kiotviet

 • Khi xử lý đơn đặt hàng trên Kiotviet, đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì đơn trên web quản trị cũng là Hoàn thành.

 • Thao tác huỷ đơn đơn đặt hàng bên Kiotviet cũng thì trên Abaha cũng sẽ ghi nhận là huỷ đơn.

 • Abaha chỉ ghi nhận 2 trạng thái đơn đặt hàng là Hoàn thành và Hủy

c. Đối với đồng bộ bảng giá

Khi đồng bộ bảng giá, khách hàng lưu ý chỉ sửa bên Kiotviet, bảng giá nào không áp dụng thì cần chuyển sang trạng thái CHƯA ÁP DỤNG, không được xoá bảng giá ở Kiotviet vì trên app sẽ không auto xóa bảng giá theo Kiotviet

d. Luồng đồng bộ chuỗi điểm bán:

Mỗi điểm bán trên Abaha tương ứng với 1 chi nhánh của Kiotviet và tồn kho sẽ cập nhật theo tồn kho của Kiotviet

 • Tạo điểm bán trên web admin Abaha

 • Gán điểm bán với chi nhánh tương ứng của Kiotviet

B. Các bước tiến hành đồng bộ

Thông tin kết nối Api (được thiết lập trên hệ thống quản lý trên Kiotviet). Cách thiết lập:

Bước 1: Thiết lập dữ liệu trên phần mềm Kiotviet

1. Đăng nhập tài khoản trên Kiotviet chọn -> Quản lý

2. Vào mục: Thiết lập -> Thiết lập cửa hàng

3. Chọn menu Thiết lập cửa hàng -> Thiết lập kết nối API -> Tạo mã

4. Copy các thông tin:

 • Tên kết nối: Ví dụ domain truy cập là https://thoitrangmogi.kiotviet.vn thì tên kết nối là: thoitrangmogi Copy

 • Client ID: Copy

 • Mã bảo mật: Copy

Lưu ý: Click cho phép truy xuất thông tin khách hàng, hoá đơn, đặt hàng từ gian hàng của bạn.

5. Đồng bộ đơn đặt hàng cần cài đặt (Cho phép đặt hàng khi hết tồn kho)

Bước 2: Đồng bộ sản phẩm trên web Abaha

1. Chọn: Quản lý sản phẩm -> Đồng bộ -> Chọn phần mềm đồng bộ: Kitotviet và cài đặt chế độ tự động đồng bộ

 1. Cài đặt cấu hình đồng bộ:

3. Điền thông tin đã có ở bước 1:

 • Loại tài khoản

 • Tên kết nối

 • Client ID

 • Mã bảo mật

 • Chi nhánh

 • Kênh bán hàng

Lưu ý: Cần chọn 1 chi nhánh mặc định để đồng bộ nên chọn chi nhánh trung tâm.

2. Ấn "Đồng bộ" để tiến hành, chờ hệ thống đồng bộ hai bên

Lưu ý:

 • Khi ấn vào nút Đồng bộ trên web admin hệ thống sẽ tự đồng bộ trong 10 ngày. Khi hết thời hạn 10 ngày cần ấn lại nút Đồng bộ.

 • Muốn đồng bộ tất cả dữ liệu tự động cần báo cho Abaha để thực hiện.

 • Khi đồng bộ danh mục sản phẩm Kiotviet không được xóa danh mục trên trang quản trị của Abaha, nếu xóa danh mục sẽ không thể đồng bộ khôi phục lại.

3. Danh sách sản phẩm sau khi đồng bộ:

Bước 3: Đồng bộ bảng giá

1. Sau khi cài đặt cấu hình đồng bộ ở bước 2, bảng giá được đồng bộ 1 chiều từ Kitotviet về app như sau:

2. Để tiến hành cập nhật giá cho sản phẩm trong bảng giá admin bấm chọn -> Đồng bộ với Kiotviet

Last updated