Quản lý bình luận

Trong module CỘNG ĐỒNG -> Quản lý bình luận

Các bình luận của khách hàng trên nhóm cộng đồng sẽ được hiển thị tại

Danh sách bình luận:

Tại đây Admin có quyền lựa chọn các quyền sau:

  • Phê duyệ bình luận

  • Bỏ phê duyệt

  • Xóa bình luận

Last updated