Comment on page

Quản lý bình luận

Trong module CỘNG ĐỒNG -> Quản lý bình luận
Các bình luận của khách hàng trên nhóm cộng đồng sẽ được hiển thị tại
Danh sách bình luận:
Tại đây Admin có quyền lựa chọn các quyền sau:
  • Phê duyệ bình luận
  • Bỏ phê duyệt
  • Xóa bình luận