Hướng dẫn tạo khóa học

Tại module sản phẩm -> Chọn Quản lý khóa học -> Chọn Tạo mới khóa học

Admin nhập thông tin:

 • Tên khoá học

 • Mã khoá học

 • Danh mục khoá học

 • Giá niêm yết: (giá hiển thị dưới dạng bị gạch trên app)

 • Giảm giá: khoá học đang được giảm bao nhiêu %

 • Giá bán: Số tiền khách hàng phải trả để mua khoá học

 • Danh sách bài học:

  • Thứ tự hiển thị chương bài trên APP

  • Tên chương

  • ID video Youtube: lưu ý chỉ cần nhập ID video youtube, (Ví dụ link https://www.youtube.com/watch?v=Ws-QlpSltr8 thì nhập Ws-QlpSltr8 )

  • Thời lượng chương bài tính bằng phút (chỉ nhập số phút, ví dụ: 30p25s chỉ nhập 30)

  • Cho phép xem trước chương bài hay không (áp dụng cho video giới thiệu khoá học)

  • Xoá chương bài

Chọn Tạo khóa học mới để lưu thông tin

Last updated