Mô hình CTV Dropship

Cấu hình

Để sử dụng các mô hình hoa hồng CTV Dropship cần thực hiện:

Bước 1: Quản trị cửa hàng cần liên hệ với Abaha để được cấu hình dưới đây:

Bước 2: Quản trị cửa hàng vào chức năng Danh sách đôi tác thuộc Module Hệ thống để cấp quyền CTV cho người dùng

Hướng dẫn dành cho CTV

Hướng dẫn CTV tạo đơn giao hộ

Người dùng được cấp quyền CTV xong, khi vào app đi đến màn hình chi tiết sản phẩm hiển thị chức năng Giao hộ như hình dưới đây

Chọn nút Giao hộ sản phẩm sẽ đi đến màn hình cho phép CTV nhập giá muốn bán cho người dùng cuối

Cụ thể:

  • Giá bán là giá bán của sản phẩm do admin cửa hàng cấu hình

  • Giá muốn bán là giá mà CTV bán cho khách hàng cuối. CTV có thể sửa giá muốn bán >= giá bán

  • Lợi nhuận gộp = giá muốn bán - giá bán

  • CTV sẽ được hưởng hoa hồng chính là Lợi nhuận gộp

Hướng dẫn CTV tra cứu hoa hồng giao hộ của mình

Đơn hàng được quản trị cửa hàng Xác nhận hoa hồng thì CTV mới nhìn thấy hoa hồng của đơn hàng giao hộ

Hướng dẫn dành cho quản trị cửa hàng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xác nhận hoa hồng

Chỉ những đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì mới hiển thị trên màn hình đơn hàng đối tác Quản trị cửa hàng chọn vào Xác nhận hoa hồng để CTV nhận được hoa hồng

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem chi tiết hoa hồng từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng có thể xem chi tiết hoa hồng trả cho CTV theo từng đơn hàng bằng cách vào màn hình Đơn hàng đối tác chọn Xem hoa hồng

Hoa hồng này được gọi là hoa hồng giới thiệu

Hướng dẫn quản trị cửa hàng Hủy xác nhận hoa hồng

Dành cho quản trị cửa hàng muốn hủy hoa hồng của một đơn hàng đã được xác nhận

Hướng dẫn quản trị cửa hàng xem Báo cáo hoa hồng

Chức năng hoa hồng đơn hàng giúp quản trị viên quản lý ngày tạo và ngày xét duyệt hoa hồng của từng đơn hàng

Quản trị cửa hàng chọn Chức năng Hoa hồng để tra cứu hoa hồng đơn hàng giao hộ của các CTV

Chức năng tổng kết hoa hồng giúp quản trị viên tổng kết được doanh số và tổng hoa hồng được chia cho mỗi CTV

Last updated