Chat với khách hàng

Phần này sẽ hỗ trợ quản trị viên có thể tiếp cận, trao đổi với từng đối tượng khách hàng cụ thể thông qua kênh chat

1. Tại trang quản trị hệ thống, mục Bán hàng chọn Chat với khách hàng

Hệ thống mở ra màn hình Danh sách chat, tích chọn vào form chat của 1 khách hàng cụ thể muốn chat:

2. Tại menu chat với khách hàng admin có thể thao tác 1 số tính năng như sau:

  • Gửi ảnh đính kèm cho khách hàng

3. Kiểm tra lịch sử các đơn hàng của khách hàng

4.Khi quản trị cửa hàng chat với khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được thông báo trên App như sau

5.Khi khách hàng chat với Quản trị cửa hàng thì trên trang quản trị có hiển thị thông báo tin nhắn và tin nhắn chưa đọc tại màn hình

Last updated