Comment on page

Chat với khách hàng

Phần này sẽ hỗ trợ quản trị viên có thể tiếp cập, trao đổi với từng đối tượng khách hàng cụ thể thông qua kênh chat
1. Tại trang quản trị hệ thống, mục bán hàng chọn Chat với khách hàng
Hệ thống mở ra màn hình Danh sách chat, tích chọn vào form chat của 1 khách hàng cụ thể muốn chat:
2. Tại menu chát với khách hàng admin có thể thao tác 1 số tính năng như sau:
  • Gửi ảnh đính kèm cho khách hàng
2. Kiểm tra lịch sử các đơn hàng của khách hàng