Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là một cách phân loại sản phẩm dựa trên các đặc điểm chung, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, theo dõi và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Mục này hỗ trợ admin có thể tạo các nhóm sản phẩm trên trang chủ app và web để thu hút khách hàng mua hàng

Ví dụ:

 • Nhóm sản phẩm bán chạy

 • Nhóm sản phẩm Flash sale

 • Nhóm sản phẩm mới

Tại trang quản trị hệ thống chọn modules Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm

 • Trang chủ : cho phép hiển thị nhóm tại trang chủ

 • Trạng thái: cho phép hiển thị nhóm sản phẩm trong App

Khi chọn ẩn 1 trong 2 điều kiện trên thì nhóm sản phẩm sẽ không hiện trên trang chủ của App

1. Tạo mới nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm chọn “Thêm nhóm”

Bước 2: Hệ thống mở ra Form hỗ trợ Người dùng có thể thực hiện Thêm nhóm sản phẩm cho cửa hàng. Nhập thông tin cho các trường -> chọn “Tạo nhóm sản phẩm mới” để tạo nhóm sản phẩm

 • Cần phải thêm sản phẩm vào nhóm thì nhóm sản phẩm mới hiển thị trên App (cần thực hiện tại bước 3)

 • Tích chọn Hiển thị trang chủ: thì nhóm sản phẩm sẽ hiển thị tại trang chủ

 • Có thể tạo nhiều cấp trong nhóm sản phẩm

Giao diện hiển thị trên app:

Bước 3: Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm

Chọn nhóm sản phẩm để thêm mới sản phẩm trong nhóm đó

Hệ thống mở ra màn hình dưới đây

1.Ẩn/Hiện sản phẩm

2.Xóa sản phẩm khỏi nhóm

3.Chỉnh sửa sales

4.Thêm sản phẩm: Khi chọn thêm sản phẩm mở ra màn hình dưới đây để thêm sản phẩm vào nhóm

2. Sửa nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm chọn “Sửa”

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Nhóm sản phẩm, thực hiện điều chỉnh lại thông tin đã tạo trước đó, chọn “Sửa nhóm sản phẩm” để hoàn tất việc sửa.

3. Xóa nhóm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm sản phẩm, chọn Tên nhóm muốn thực hiện Xóa, chọn “Xóa”

Hiển thị nhóm sản phẩm trên app:

 • Theo chiều ngang 1 hàng

 • Theo chiều ngang 2 hàng:

 • Theo chiều dọc

Last updated