Quản lý sổ theo dõi

Tạo mới sổ theo dõi

Bước 1: Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống, chọn module Sổ theo dõi

Bước 2: Vào menu Sổ theo dõi -> Quản lý sổ theo dõi

Bước 3: Thêm mới sổ theo dõi

Bước 4: Tại form Thêm mới này, nhập dữ liệu cho các trường thông tin, chọn [Lưu] để hoàn tất quá trình Thêm mới lộ trình mẫu

Trong đó:

 • [Khách hàng]: Chọn từ list Danh sách khách hàng của site

 • [Sản phẩm]: Chọn từ list danh sách sản phẩm của Site

 • [Mã tem bảo hành]: nhập mã tem cho sổ theo dõi

 • [Kịch bản]: Chọn từ list kịch bản có sẵn

 • [Thời gian bắt đầu]: mặc định lấy tự động theo ngày Tạo mới sổ theo dõi (cho phép được chỉnh sửa)

 • [Thời gian kết thúc] Được tính theo thời gian hết hạn của Lộ trình mẫu (Kịch bản - được chọn phía trên)

Ví dụ:

 • Sổ theo dõi (A), tạo cho khách hàng (B), sản phẩm (C), Thời gian bắt đầu là (x) ngày

 • Lộ trình mẫu được chọn là (D); thiết lập thời gian gửi thông báo là vào lúc 10:00 (h); ngày gửi thông báo chọn [Đúng ngày], Thời gian hết hạn = 8 (tháng)

 • Số ngày tính từ ngày bắt đầu = 30

 • Tên mốc là: Mốc 01

 • Nội dung: Nội dung 01

Luồng của sổ theo dõi sẽ được hiểu như sau:

 • Khách hàng (B), với sản phẩm (C) có sổ theo dõi là sổ (A)

 • Trong đó: Thời gian bảo hành của sổ là từ (x) ngày

 • Thời gian kết thúc = Thời gian bắt đầu (x) + 8(tháng) - theo thời gian hết hạn khi tạo Lộ trình

 • Sau (x) + 30 ngày sau: hệ thống sẽ gửi thông báo cho khách hàng (B) về Mốc 1 với nội dung 01 và gửi thông báo lúc 10:00(h) sáng

Thêm lịch sử

Tại màn hình danh sách sổ, click button [Thêm lịch sử] của sổ theo dõi muốn thực hiện tạo thêm lịch sử

Last updated