Quản lý sổ theo dõi

Tạo mới sổ theo dõi

Bước 1: Admin truy cập vào trang quản trị của hệ thống, chọn module Sổ theo dõi
Bước 2: Vào menu Sổ theo dõi -> Quản lý sổ theo dõi
Bước 3: Thêm mới sổ theo dõi
Tại trang danh sách, chọn button
để thực hiện thêm mới sổ theo dõi. Hệ thống mở ra form Tạo mới, hỗ trợ Admin thực hiện Thêm mới sổ theo dõi
Bước 4: Tại form Thêm mới này, nhập dữ liệu cho các trường thông tin, chọn [Lưu] để hoàn tất quá trình Thêm mới lộ trình mẫu
Trong đó:
 • [Khách hàng]: Chọn từ list Danh sách khách hàng của site
 • [Sản phẩm]: Chọn từ list danh sách sản phẩm của Site
 • [Mã tem bảo hành]: nhập mã tem cho sổ theo dõi
 • [Kịch bản]: Chọn từ list kịch bản có sẵn
 • [Thời gian bắt đầu]: mặc định lấy tự động theo ngày Tạo mới sổ theo dõi (cho phép được chỉnh sửa)
 • [Thời gian kết thúc] Được tính theo thời gian hết hạn của Lộ trình mẫu (Kịch bản - được chọn phía trên)
Ví dụ:
 • Sổ theo dõi (A), tạo cho khách hàng (B), sản phẩm (C), Thời gian bắt đầu là (x) ngày
 • Lộ trình mẫu được chọn là (D); thiết lập thời gian gửi thông báo là vào lúc 10:00 (h); ngày gửi thông báo chọn [Đúng ngày], Thời gian hết hạn = 8 (tháng)
 • Số ngày tính từ ngày bắt đầu = 30
 • Tên mốc là: Mốc 01
 • Nội dung: Nội dung 01
Luồng của sổ theo dõi sẽ được hiểu như sau:
 • Khách hàng (B), với sản phẩm (C) có sổ theo dõi là sổ (A)
 • Trong đó: Thời gian bảo hành của sổ là từ (x) ngày
 • Thời gian kết thúc = Thời gian bắt đầu (x) + 8(tháng) - theo thời gian hết hạn khi tạo Lộ trình
 • Sau (x) + 30 ngày sau: hệ thống sẽ gửi thông báo cho khách hàng (B) về Mốc 1 với nội dung 01 và gửi thông báo lúc 10:00(h) sáng

Thêm lịch sử

Tại màn hình danh sách sổ, click button [Thêm lịch sử] của sổ theo dõi muốn thực hiện tạo thêm lịch sử