Cài đặt thông tin cửa hàng hiển thị trong sản phẩm "Đặt lịch"

Bước 1: Admin truy cập Module "Chuỗi" -> Menu "Điểm nhận hàng" -> chọn ô "Tạo điểm nhận hàng mới"

Bước 2: Điền các thông tin trong Popup hiển thị:

  • Tên điểm nhận hàng

  • Số điện thoại: số hotline riêng của cửa hàng (nếu có)

  • Địa chỉ cửa hàng, bao gồm: Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã, Địa chỉ

  • Vĩ độ, Kinh độ: sau khi admin điền đầy đủ địa chỉ có thể trỏ vào ô "Lấy tọa độ từ địa chỉ" để hệ thống tự động điền 2 mục này theo thông tin admin đã điền.

  • Chọn điểm bán phụ trách điểm nhận hàng: Không bắt buộc điền, chỉ cần chọn điểm bán tương ứng khi dùng tính năng "Chuỗi cửa hàng".

-> Sau khi điền xong thông tin, Admin trỏ vào ô "Lưu" để lưu trữ thông tin điểm nhận hàng vừa tạo.

Lưu ý:

  • Nếu admin chưa cài đặt thông tin "Điểm nhận hàng" thì khi user vào sản phẩm đặt lịch sẽ không có thông tin cửa hàng.

  • Nếu "Điểm nhận hàng" đã gán với "Điểm bán Offline", khi người dùng App chọn vào "Điểm bán Offline" nào sẽ chỉ hiển thị những "Điểm nhận hàng" được gán vào Điểm bán Offline đó.

  • Khi chỉ có 1 điểm nhận hàng, người dùng App vào sản phẩm đặt lịch, tại mục "Cửa hàng" sẽ mặc định theo thông tin điểm nhận hàng admin đã cài đặt.

  • Khi có nhiều điểm nhận hàng, trong sản phẩm đặt lịch -> mục "Cửa hàng", người dùng App có thể thay đổi Cửa hàng (chính là các điểm nhận hàng) theo mong muốn.

Last updated