Danh mục

Danh mục sản phẩm, còn được gọi là phân loại sản phẩm, là tổng số dòng sản phẩm mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình

Quản lý danh mục

Tại trang quản trị hệ thống chọn modules Sản phẩm -> Danh mục

1. Tạo mới danh mục

Bước 1: Tại menu Danh mục chọn “Tạo danh mục mới”

Bước 2: Tại Form Tạo mới, nhập thông tin cho các trường, chọn “Tạo danh mục mới” để thực hiện việc Tạo Danh mục

Lưu ý: Danh mục này là một trường bắt buộc và thực hiện trước bước Tạo mới sản phẩm

3. Sửa danh mục

Bước 1: Tại màn hình danh sách Danh mục chọn “Sửa danh mục”

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Danh mục, thực hiện điều chỉnh lại thông tin đã tạo trước đó, chọn “Sửa danh mục” để hoàn tất việc sửa danh mục

4. Xóa danh mục

Bước 1: Tại màn hình danh sách Danh mục, chọn 1 Danh mục bất kỳ muốn thực hiện Xóa, chọn “Xóa danh mục”

Bước 2: Chọn “Xóa” để xác nhận thao tác Xóa danh mục ra khỏi danh sách danh mục

Lưu ý: Danh mục chỉ xóa được khi số lượng sản phẩm thuộc danh mục = 0.

5. Ẩn/ Hiện danh mục

Chọn “Ẩn danh mục”

Màn hình hiển thị popup xác nhận Ẩn -> Click “Ẩn”

Ẩn thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo.

Để hiện sản phẩm làm tương tự thao thác như trên -> Chọn “Hiện”

Màn hình hiển thị popup xác nhận Hiện -> Click “Hiện”

6.Danh mục sản phẩm sẽ hiển thị trên App như thế nào

Người dùng vào trang quản trị trên App bán hàng chọn vào Logo cửa hàng ở thanh công cụ phía dưới màn hình

Màn hình sẽ hiển thị ra các danh mục theo chiều ngang

Last updated