Hoàn hàng trong mô hình thường

Quản trị cửa hàng cần liên hệ với Abaha để cấu hình chức năng Hoàn hàng khi đó cho phép chuyển đơn hàng có trạng thái Hoàn thành về trạng thái Hoàn thành.

Trong mô hình kinh doanh, hoàn hàng thường đề cập đến quy trình mà khách hàng trả lại sản phẩm đã mua và nhận lại tiền hoàn lại hoặc đổi sản phẩm khác. Hoàn hàng có thể xảy ra do nhiều lý do khác nhau, bao gồm:

  • Sản phẩm không như mô tả

  • Sản phẩm bị lỗi

  • Sai kích cỡ hoặc kiểu dáng

  • Không còn nhu cầu

Quản trị cửa hàng vào trang cửa hàng chọn Module Bán hàng

Với cửa hàng chưa cấu hình chức năng Hoàn hàng thì tại trạng thái Xuất kho được Hoàn hàng

Với cửa hàng đã cấu hình chức năng Hoàn hàng thì khi đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành thì đơn hàng được Hoàn hàng

Quản trị cửa hàng chọn vào mã đơn hàng Chọn -> Hoàn hàng

Hệ thống sẽ hiển thị ra Popup Hoàn hàng (buộc nhập ghi chú đơn hàng)

Khi người mua hàng vào App chọn vào đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái Hoàn hàng

Last updated