Quản lý phí thu khác

Hướng dẫn sử dụng quản lý thu khác Kiotviet

  1. Áp dụng khi nào?

Khi đơn hàng trên App từ Abaha có áp dụng phí (ví dụ: ship…. v.v), để cân bằng gía trị đơn hàng khi đồng bộ giữa App và Abaha, Khách hàng cần mở chức năng quản lý thu khác ở Kiotviet, theo hướng dẫn sau:

2. Hướng dẫn mở chức năng Quản lý thu khác

Bước 1: Vào thiết lâp cửa hàng -> Giao dịch -> Bật thu khác khi bán hàng.

Bước 2: Vào thiết lập cửa hàng -> Quản lý thu khác -> Thêm loại thu khác

Lưu ý làm như hình ảnh mô tả:

  • Ô giá trị : Bắt buộc bằng 0

  • Bỏ check ô Tự động dựa vào hoá đơn và Hoàn lại đơn

  • Ấn "LƯU"

Bước 3: Copy mã thu khác

Bước 4: Tại đồng bộ Kiotviet ở Abaha, Nhập mã thu khác vừa copy vào ô mã thu khác rồi ấn "ĐỒNG BỘ"

Last updated