Hướng dẫn tạo danh mục khóa học

Tại module Sản phẩm -> Chọn Danh mục khóa học -> Chọn Tạo mới danh mục

Admin điền thông tin danh mục khóa học gồm:

  • Danh mục khóa học

  • Thứ tự sắp xếp

  • Ảnh danh mục

Chọn Tạo mới danh mục để lưu thông tin

Last updated