Đồng bộ Sapo Omni (Sapo Pos)

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒNG BỘ SAPO OMNI

Sapo Omni sẽ đồng bộ về Abaha những thông tin sau:

Dữ liệu

Abaha -> Sapo Omni

Sapo Omni -> Abaha

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Đơn đặt hàng

Khách hàng

1.Danh mục sản phẩm - sản phẩm

Đối với đồng bộ Danh mục SP - sản phẩm: hệ thống Abaha đồng bộ một chiều từ Sapo Omni về Abaha

 • Điều kiện để đồng bộ sản phẩm: Bật chức năng đồng bộ sản phẩm

Lưu ý:

Hệ thống có cập nhật thông tin về name, của danh mục khi có thay đổi ở bên Sapo Pos.

Đồng bộ trạng thái của sản phẩm

 • Trạng thái [Ngừng giao dịch] bên Sapo Pos sẽ được đồng bộ về trạng thái Ẩn tại Abaha

 • Trạng thái [Đang giao dịch] bên Sapo Pos sẽ được đồng bộ về trạng thái Hiện tại Abaha

Tại Sapo pos: Nếu nhập giá bán lẻ khác giá bán buôn, sẽ đồng bộ về Abaha giá niêm yết = giá bán = giá bán lẻ bên Sapo pos

Đồng bộ tồn kho của sản phẩm: theo tồn kho của Chi nhánh mặc định được cài đặt bên Sapo Omni

2.Khách hàng

 • Chỉ đồng bộ 1 chiều từ Sapo omni về Abaha.

 • Điều kiện để đồng bộ khách hàng: Bật chức năng Đồng bộ khách hàng

Lưu ý:

 • Không đồng bộ tên khách hàng mặc định khi đồng bộ về sẽ lấy tên là Khách

 • Không đồng bộ địa chỉ khách hàng

 • Chỉ đồng bộ khách hàng có số điện thoại

3.Đơn hàng

Đồng bộ 2 chiều giữa Sapo omni và Abaha

Điều kiện để đồng bộ đơn hàng về Abaha:

 • Nếu đơn hàng chứa sản phẩm và khách hàng đã tồn tại bên Abaha => Cần bật chức năng Đồng bộ đơn hàng

 • Nếu đơn hàng chứa sản phẩm chưa tồn tại bên Abaha và khách hàng đã tồn tại bên Abaha => Cần bật chức năng Đồng bộ đơn hàng và Đồng bộ sản phẩm

 • Nếu đơn hàng chứa sản phẩm đã tồn tại bên Abaha và khách hàng chưa tồn tại bên Abaha => Cần bật chức năng Đồng bộ đơn hàng và Đồng bộ khách hàng

 • Điều kiện để đẩy đơn sang Sapo Pos : Bật chức năng Đồng bộ đơn hàng, sản phẩm, Khách hàng

Lưu ý:

 • Không đồng bộ địa chỉ giao hàng.

 • Các trạng thái tương ứng của 2 hệ thống:

Tại Abaha

Tại Sapo omni

Đặt hàng

Duyệt

Đóng gói

Xuất kho

Hoàn thành

Đã đặt hàng

Hủy

Hoàn hàng

Đã hủy

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ

1. Khái quát

Bước 1: Khách hàng liên hệ Sapo yêu cầu mở chức năng đồng bộ API với app Bước 2: Sapo gửi cho khách hàng thông tin cấu hình đồng bộ qua email bao gồm cấu hình và tài liệu hướng dẫn đồng bộ API Bước 3: Khách hàng lấy Access_token (trong trường hợp khách muốn Abaha hỗ trợ thì cần cung cấp tài khoản đăng nhập Omni/ Pos cho Abaha và email tại bước 2 ) Bước 4: Thực hiện kết nối giữa Abaha và Sapo Omni Bước 5: Thực hiện đồng bộ và kiểm tra kết quả

2. Chi tiết các bước thực hiện

2.1 Hướng dẫn khởi tạo thông tin kết nối trên hệ thống Sapo Omni

Mục đích: Mục này phục vụ cho những khách hàng chưa biết cách khởi tạo thông tin kết nối trên hệ thống SAPO

Người thực hiện: Khách hàng

Link tài liệu hướng dẫn của SAPO: https://support.sapo.vn/sapo-omnichannel

Thông tin Chi nhánh cửa hàng Tham khảo tại đây: https://support.sapo.vn/quan-ly-chi-nhanh-pos

Thông tin Nhân viên phụ trách xử lý đơn hàng Tham khảo tại đây: https://support.sapo.vn/them-moi-nhan-vien-sapo-fnb

Thông tin Cài đặt nguồn bán hàng Tham khảo tại đây: https://support.sapo.vn/nguon-don-hang-pos

Thông tin Phương thức thanh toán mặc định Tham khảo tại link tại đây: https://support.sapo.vn/cau-hinh-thanh-toan

2.2 Lấy Access_token

Bước 1: Lấy thông tin Authorization code

 • Đầu tiên, truy cập địa chỉ mà SAPO Omni cung cấp qua url: {domain sapo cung câp}.mysapogo.com , đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản do SAPO Omni cung cấp

  • Username: 0982038361

  • Password: cskh@2021

Thay các thông tin dưới đây được SAPO cung cấp thông qua Email tới khách hàng vào url phía trên:

 • sub_domain

 • api_key

 • scopes

 • redirect_uri

Sau khi có url đúng thì paste vào url của trình duyệt chrome và enter ta sẽ có màn hình tương tự như ảnh. Phần tô đậm chính là Authorization code.

Bước 2: Lấy access_token dựa trên authorization code vừa lấy tại bước 1

Vào phần mềm PostMan, chạy url [POST] https://{sub_domain}.mysapogo.com/admin/oauth/access_token để lấy access_token

Tham số truyền vào gồm:

 • client_id: là API key (có trong email SAPO gửi)

 • client_secret: là Secret Key (có trong email SAPO gửi)

 • code: là Authorization code lấy tại bước 1

Kết quả trả về là access_token

2.3 Cấu hình kết nối với Sapo Omni tại hệ thống Abaha

Bước 1: Truy cập trang quản trị, chọn chức năng Đồng bộ

Link truy câp: https://app.abaha.vn/sites/sync_product/{site_id}

Bước 2: Chọn phần mềm đồng bộ là [sapopos]. Tiếp tục chọn các đối tượng muốn đồng bộ

Bước 3: Nhập thông tin kết nối

Gồm 2 trường thông tin:

 • Tên của shop: là thông tin [Alias] trong Email mà SAPO đã gửi về cho cửa hàng

 • Access_token: Thông tin vừa lấy theo hướng dẫn phía trên.

Sau khi điền 2 trường thông tin này, các trường thông tin Chi nhánh cửa hàng, Nhân viên phụ trách xử lý đơn hàng, Nguồn bán hàng, Cài đặt phương thức thanh toán sẽ tự mở để người dùng lựa chọn tiếp.

Bước 4: Chọn các thông tin Chi nhánh cửa hàng, Nhân viên phụ trách xử lý đơn hàng, Nguồn bán hàng:

 • Chi nhánh cửa hàng: lấy thông tin từ {Quản lý chi nhánh} trong phần Cầu hình của hệ thống SAPO

 • Nhân viên phụ trách xử lý đơn hàng: lấy thông tin từ {Nhân viên và phân quyền} trong phần Cấu hình

 • Nguồn bán hàng: Lấy thông tin từ {Nguồn bán hàng} trong phần Cấu hình

 • Cài đặt phương thức thanh toán mặc định để xác nhận đơn đã thanh toán từ App đẩy sang

Bước 5: Click nút [Đồng bộ] để hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu.

Đến đây là kết thúc cấu hình kết nối để đồng bộ thông tin thành công giữa Abaha và sapo omni.

Last updated